သံရံုး ရံုးပိတ္ရက္ ျပကၡဒိန္

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ သံရံုး ရံုးပိတ္ရက္ ျပကၡဒိန္

 
 

႐ံုးပိတ္ရက္

ရက္စြဲ

ေန႔ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေန႔

ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ ေန႔

ဗုဒၶဟူးေန႔

အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံထူးေထာင္သည့္ေန႔

ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ ေန႔

ၾကာသပေတးေန႔

မဟာရီွ၀ရာသရီ

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ ေန႔

ေသာၾကာေန႔

ဟိုလီပဲြေတာ္

မတ္လ ၁၃ ရက္ ေန႔

တနၤလာေန႔

မဟာ၀ီရေဂ်ရသီ

ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔

တနဂၤေႏြေန႔

သႀကၤန္ပိတ္ရက္

ဧျပီလ ၁၃ ရက္ေန႔

ၾကာသပေတးေန႔

သႀကၤန္ပိတ္ရက္

ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔

တနၤလာေန႔

ဗုဒၶလျပည့္ေန

ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔

ဗုဒၶဟူးေန႔

အိႏၵိယႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေန႔

ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ေန႔

အဂၤါေန႔႔

၁၀

အိဒုလ္ဇူဟာ(ဘကရစ္)

စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔

စေနေန႔

၁၁

ဒေရွးရာ(ဗီေဂ်ရာ ဒရွမီ)

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔

စေနေန႔

၁၂

မူဟရမ္

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔

တနဂၤေႏြေန႔

၁၃

မဟတၱမဂႏၵီေမြးေန႔

ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔

တနၤလာေန႔

၁၄

ေဒ၀ါလီ(ဒီပါဝလီ)ပဲြေတာ္

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔

ၾကာသပေတးေန႔

၁၅

ဂူရူနာနတ္ ေမြးေန႔

ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔

စေနေန႔

၁၆

အိဒ္-ေအ-မီလာဒ္ (ပရိုပက္မိုဟာမတ္ေမြးေန႔)

ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔

စေနေန႔

၁၇

ခရစစ္စမတ္-စ္ေန႔

ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔

တနၤလာေန႔

brics-logo
 
logo1