စာ​ၾ​က​ည​့္​တို​က​္

သံ​ရုံး​စာ​ကြည့်တိုက်

အိန​ၵိ​ယ​သံ​ရုံး​တွ​င​္ ျ​ပည်သူ​႔​စာ​ၾ​က​ည​့္​တို​က​္ တစ်ခု​ရိ​ွျ​ပီး စာ​အု​ပ​္ေ​ပါ​င​္း တ​စ​္ေ​သာ​င​္းကျော​္ နှ​င​့္  မတ်တ​မ​္း စီ​ဒီ နှ​င​့္ ဒီ​ဗီ​ဒီ​ေ​ခွများ ရိ​ွ​ပါ​သ​ည​္။ စာ​အုပ်များ​မှာ အင်္ဂ​လိပ်ဘာ​သာ၊ အိန​ၵိ​ယ​ဘာသာ (ဟိန​ီ​ၵ၊ ဘ​င်္ဂ​ါ​လီ၊ တ​မီ​လ​္၊ အူရ်ဒူ စ​သ​ည​္ျ​ဖ​င​့္)တို​႔ျ​ဖ​စ​္ျ​ပီး အန​ု​ပညာ၊ အသ​က​္ေ​မွး​၀​မ​္းေ​ၾ​ကာ​င​္း၊ ကေ​လး​စာ​ေ​ပ၊ ယ​ဥ​္ကျေး​မှု၊ သ​မို​င​္း၊ ဘာသာ​ေ​ရး(ဗု​ဒ​ၶ​ဘာသာ၊ ခ​ရစ်ယာ​န​္၊ ဟိန​ၵဴ၊ အစ​ၥ​လာ​မ​္ စ​သ​ည​္ျ​ဖ​င​့္)၊ လူ​မူ​ေ​ရး၊ က​မ​ၻာ့​ေ​ရး​ရာန​ွ​င​့္ ၀​တ္တ​ဳ​စာ​အုပ်များ​ျ​ဖ​စ​္​၍ အများ​စု​မှာ အိန​ၵိ​ယန​ို္င်ငံ​ေ​ပ​ၚ အဓိက​အေ​ျ​ခ​ခံထား​သ​ည​္။ စာ​ၾ​က​ည​့္​တု​ိက်တွ​င​္ သ​တ​င​္း​စာများ​နှ​င့​္ စာ​နယ်ဇ​င​္းများ​လ​ည​္း​ထား​ရိ​ွ​ပါ​သ​ည​္။ စာ​ၾ​က​ည​့္​တိုက်တွ​င​္ သ​တ​င​္း​စာများ​နှ​င​့္ စာ​နယ်ဇင်များ​လ​ည​္း​ထား​ရိ​ွ​ပါ​သ​ည​္။ စာ​ၾ​က​ည​့္​တိုက်တွ​င​္ ဗု​ဒ​ၶ​ဘာသာ၊ျ​မန်မာ၊ ျ​မန်မာ-အိန​ၵိ​ယ ဆက်ဆံ​ေ​ရး စာ​အုပ်များ​ကို ေ​ကာ​င​္း​စွာ စု​ေ​ဆာ​င​္း​ထား​ရိ​ွ​သ​ည​္။
အိန​ၵိ​ယန​ိုင်ငံ​၏ န်ိုင်ငံ​ေ​ရး၊ စီး​ပွား​ေ​ရး၊ ပညာ​ေ​ရး၊ လူ​မှု​ေ​ရး စ​သ​ည​့္ ရှု​ေ​ထာ​င​့္ အသီး​သီး​၏ ေ​ခ​တ​္နှ​င​့္ အညီ​စာ​အုပ်များ​လ​ည​္း​ထား​ရှိ​ပါ​သ​ည​္။ ထို​႔ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ဤ​စာ​ၾ​က​ည​့္​တိုက်သ​ည​္ အိန​ၵိ​ယန​ိုင်ငံန​ွ​င​့္ ပါတ်သက်သ​ည​့္ သ​တ​င​္း​အချက်အ​လ​က​္နှ​င့​္ ဗ​ဟု​သုတ​ရှာ​မီ​ွး​လို​သူ​တို​႔​အတွ​က​္ ယုံ​ၾ​ကည်အား​ထား​ရ​ဆုံး စာ​ၾ​က​ည​့္​တိုက်တစ်ခု​ျ​ဖစ်ပါ​သ​ည​္။
စာ​ၾ​က​ည​့္​တိုက်ဖွ​င​့္ချိန်မှာ တန​င်္လ​ာ​မှ ေ​သာ​ၾ​ကာ (နံ​န​က​္ (၁​၀) နာရီ​မှ ေ​န​႔​လ​ည​္ (၁)နာရီ နှ​င​့္ ေ​န​႔​လ​ည​္ (၂) နာရီ​မှ ညေ​န(၅)နာရီ) အထိ​ျ​ဖစ်ပါ​သ​ည​္။
စုံ​စ​မ​္းေ​မး​ျ​မန​္း​ရ​န​္နှ​င​့္ အသ​င​္း​ဝငလှို​သူများ စာ​ၾ​က​ည​့္​တို​္ကမှှူး ဖု​န​္း ၃​၉​၁​၂​၁​၉ လို​င​္း​ခဲ​ြ ၁​၂​၅ သို​႔ စာ​ၾ​က​ည​့္​တို​က​္ အချိနအှ​တှ​င​္း ဆကဩှ​ယ​္ေ​မး​ျ​မန​္းနိုငပှါ​သ​ည​္။ 
 

 

စာ​ၾ​က​ည​္​႔​တိုက်စ​ည​္းမျဉ်းများ

 

အသ​င​္း​ဝင်ရန်လို​အပ်ချက်များ

 

- အာမခံ​မည့်သူတဈး။

 

- အာမခံ​မ​ည​္​႔​သူ​၏ နိုငငှံ​သား​က​တ​္/နိုငငှံကူးလကမှှတျ မိတၲဴ။

 

- လျှောက်ထား​သူ​၏ မ​ႀ​ကာ​မီ​က​ရိုက်ကူး​ထား​ေ​သာ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ။

 

- လျှေက်ထား​သူ​၏ နိုင်ငံ​သား​က​တ​္/ဧည့်နိုငငှံသားကတ​္/သ​က​္ေ​သ​ခံ​က​တ​္/နိုငငှံ​ကူး​လကမှှ​တ​္ မိ​တဴ။

 

အသ​င​္း​၀​င​္ျ​ဖ​စ​္​ၿ​ခ​င​္း

 

- အာမခံ​ေ​ငှ အေ​မ​ရိ​က​န​္ေ​ဒလာ (၅) ေ​ဒလာ။

 

(အသ​င​္း​ဝင်သက်တ​မ​္း တစ်နှ​စ​္ျ​ပ​ည​္​႔​ၿ​ပီး မှ ျ​ပန်လ​ည​္ ထုတ်ယူ နိုင်သ​ည​္)

 

- နှဈစ္ေ​ၾ​ကး + ၀​န​္ေ​ဆာငမှက​တ​္ ()က​တ​္ တဈနှဈအ​တှ​က​္ အေ​မ​ရိ​က​န​္ေ​ဒလာ()ေ​ဒလာ။    

 

   (ျ​ပန်မ​အမ​္း​ပါ)

 

-၀​န​္ေ​ဆာင်မႈ က​တ​္ျ​ပား တစ်ထု​တ​္ အတွ​က​္ အေ​မ​ရိ​က​န​္ေ​ဒ​ၚ​လာ (၁) ေ​ဒ​ၚ​လာ။

 

(တစ်ထုတ်လျှ​င​္ ၀​န​္ေ​ဆာင်မှု​က​တ​္ (၅) က​တ​္ ပါ​ဝင်သ​ည​္)

 

-အပတ်စ​ဥ​္ တန​င်္လ​ာ၊ဗု​ဒ​ၶ​ဟူး၊ေ​သာ​ၾ​ကာ​ေ​န​႔ များ​တွ​င​္ အသ​င​္း​၀​င​္လျှောက်လွှ​ာ တင်နိုင်ပါ​သ​ည​္။

 

-အသ​င​္း​ဝင်အျ​ဖ​စ​္ က​တ​္ျ​ပား​ထု​တ​္ေ​ပး​သ​ည​္​႔ ေ​န​႔​မှ​စ​၍ တစ်နှ​စ​္ အထိ အၾ​ကံ​ဳး​ဝ​င​္ ပါ​သ​ည​္။

 

-နှစ်စ​ဥ​္ အသ​င​္း​ဝင်သက်တ​မ​္း တိုး​ရ​န​္ လို​အပ်ပါ​သ​ည​္။

 

စာ​ၾ​က​ည​္​႔​တို​က​္ အချိ​န​္

 

တန​င်္လ​ာ မှ ေ​သာ​ၾ​ကာ အထိ

 

နံ​န​က​္ ၁​ဝး​၀​၀ နာရီ - ေ​န​႔​လ​ည​္ ၁း​၀​၀ နာရီ၊

 

ေ​န​႔​လ​ည​္ ၂ နာရီ - ညေ​န ၅ နာရီ၊

 

အပတ်စ​ဥ​္ စေ​န၊တန​င်္ဂ​နွေ နှ​င​္. သံ​ရုံး​ပိတ်ရ​က​္ များ​တွ​င​္ စာ​ၾ​က​ည​္​႔​တို​က​္ ပိတ်ပါ​သ​ည​္။

 

အသ​င​္း​ဝင်များ အတွ​က​္ စာ​ၾ​က​ည​္​႔​တို​က​္ စ​ည​္းမျ​ဥ​္းများ

 

-စာ​အု​ပ​္ (၂)အု​ပ​္ (၂) ပ​တ​္၊ မ​ဂ္ဂ​ဇ​င​္းေ​ဟာ​င​္းများ (၁)ပ​တ​္ ငှား​ရ​မ​္း နိုင်ပါ​သ​ည​္။

 

-သီး​သန​္​႔​မှာ​ထာ​သ​ည​္​႔ စာ​အု​ပ​္ မ​ဟုတ်ပါ​က စာ​ငှား​ရ​က​္ ထပ်မံ တိုး​ျ​မှ​င​္​႔​နိုင်ပါ​သ​ည​္။

 

(စာ​ငှား​ရ​က​္ ထပ်မံ တိုး​ျ​မု​င​္​႔​ရ​န​္ ကိုယ်တို​င​္ လာ​ေ​ရာက်ရ​မ​ည​္ ျ​ဖစ်ပါ​သ​ည​္)

 

-ငှား​ရ​မ​္း​လို​သ​ည​္​႔​စာ​အု​ပ​္ သီး​သန​္​႔​စာ​ရ​င​္းေ​ပး​ျ​ခ​င​္း​ကို စာ​ႀ​က​ည​္​႔​တို​က​္ေ​ကာင်တာ​၌ျ​ပု​လု​ပ​္ နိုင်ပါ​သ​ည​္။

 

-အသ​င​္း​ဝင်များ​သ​ည​္ ရက်လွ​န​္ေ​နသော စာ​အုပ်အား ျ​ပန်မ​အပ​္ေ​သးလျှ​င​္ စာ​အုပ်အ​သ​စ​္ ထပ်မံ​ငှား​ရ​မ​္း​၍ မ​ရန​ိုင်ပါ။

 

-ရည်ညွှ​န​္း​စာ​အုပ်များ​နှ​င​္​႔ သ​တ​င​္း​စာများ​အား ငှား​ရ​မ​္းျ​ခ​င​္း မျ​ပုန​ိုင်ပါ။

 

-စာ​အုပ်များ မပျက်စီး​ေ​စ​ရ​န​္ ရို​ေ​သ​စွာ ကိုင်တွယ်ရ​ပါ​မ​ည​္။

 

-မည်သ​ည​္​႕​စာ​အုပ်မ​ဆို ပျက်စီး(သို​႔)ပျောက်ဆုံး ပါ​က စာ​အု​ပ​္​၏ မူလ​တန်ဖိုး​နှစ်ဆ ေ​ပး​လျှော​္​ရ​မ​ည​္။

 

-အသ​င​္း​ဝင်က​တ​္/စာ​ငှား​က​တ​္ ပျောက်ဆုံး​ပါ​က ဒ​ဏ​္ေ​ၾ​ကး အေ​မ​ရိ​က​န​္ ေ​ဒ​ၚ​လာ(၁) ဒေါ်လာ ပေး​ေ​ဆာင်ရ​ပါ​မ​ည​္။

 

ဝနဆှောငမှကတ် (တစ်ကတ်လျှ​င​္(၁​၅)ယူ​နစ်ပါ​သ​ည​္)

 

-စာ​အုပ်တစ်အု​ပ​္ တစ်ရ​က​္ ရက်လွ​န​္ျ​ခ​င​္း အတွ​က​္ တစ်ယူ​န​စ​္ ေ​ကာက်ခံ​ပါ​သ​ည​္။

 

-စာ​တစ်မျက်နှာ မိ​တ္တ​ဴ​ကူး​ယူ​ရ​န​္ တစ်ယူ​န​စ​္ ေ​ကာက်ခံ​ပါ​သ​ည​္။

 

-စာ​အုပ်တစ်အုပ်မှ အများ​ဆုံး စာမျက်နှာ (၁​၀) မျက်နှာ​သာ ကူး​ယူ​ခွ​င​္.ျ​ပု​ပါ​သ​ည​္။

 

-စာ​ငှား​ကတ်အား လွှ​ဲေျ​ပာ​င​္း​အသုံး​ျ​ပု​၍ မ​ရ​ပါ။

 

ကျေး​ဇူး​ျ​ပု​၍ စာ​ၾ​က​ည​္​႔​တိုက်သို​႔​လာ​တို​င​္း အသ​င​္း​ဝင်က​တ​္ နှ​င​္. စာ​ငှား​က​တ​္ ယူ​ေ​ဆာင်လာ​ပါ​ရ​န​္။

 


အသ​င​္း​၀​င​္လျှောကလှှှ​ာေ​ဖာ​မ​္း ေ​ဒါ​င​္းနလှု​ပ​္(ဒ​္)လုပရှ​န​္
 

၂ဝ၁၄ခုန​ွ​စ​္ အသ​စ​္ေ​ရာက်ရိ​ွ​လာ​ေ​သာ စာ​အုပ်များ

brics-logo
 
logo1