ဖြ႔ံျဖိဳးမွဳပူးေပါင္းေရးကိစၥဆက္သြယ္ရန္

ဖြ႔ံျဖိဳးမွဳဆိုင္ရာပူးေပါင္းေရးကိစၥဆက္သြယ္ရန္

မစၥတာ ၀ိုင္ ေက စိုက္လားစ္ သန္ဂန္

သံမွဴးၾကီး

ဖုန္း-၉၅-၁-၂၅၄၁၁၀

ဖတ္စ္-၉၅-၁-၂၅၄၀၈၆

အီေမးလ္: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

သို႔မဟုတ္

ေဒါက္တာ မူသူကူမာရ္ဆာမီ ဘီ

ပထမအတြင္း၀န္ (ဖြ႔ံျဖိဳးမွဳဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေရး)

ဖုန္း-၉၅-၁-၃၈၈၄၁၀

ဖတ္စ္-၉၅-၁-၂၅၄၀၈၆

အီးေမးလ္: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

brics-logo
 
logo1