အိုင္တီအီးစီးကိစၥဆက္သြယ္ရန္

အိႏၵိယနည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္(အိုင္တီအီးစီ)ႏွင့္ အာဖရိကတိုက္အတြက္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ား အကူအညီေပးေရးအထူးအစီအစဥ္(အက္စ္စီေအေအပီ)

 

အိုင္တီအီးစီး အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ သင္တန္းကာလ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ေလွ်ာက္လႊာေဖာမ္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုပါက အိႏၵိယႏိုင္ငံျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.mea.gov.in သို႔၀င္ေရာက္ ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။

အလာတူပင္ ကိုလံဘုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သိရိွလိုပါက ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.itecapps.nic.in/tcscolombo/html သို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပညာသင္ဆု/သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အိႏၵိယသံရံုး ရန္ကုန္မွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ အိႏၵိယပညာသင္ဆု/သင္တန္း ဘာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသို႔ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္၍ေပးပို႔ပါသည္။ အိႏၵိယသံရံုးသို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေသာ အျခား၀န္ၾကီးဌာနမွ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ စာရင္းေတြပါ၀င္ေသာ သင္တန္းတက္ရန္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အိႏၵိယသံရံုးသို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုရမည္။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေအာင္ျမင္သူ၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အိႏၵိယသံရံုးမွတစ္ဆင့္ အိႏိၵယျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ ဆက္လက္၍ေပးပို႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ လက္ခံခြင့္ျပဳျခင္းခံရေသာသူကို လက္ခံခြင့္ျပဳျခင္းခံရေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ (Acceptance Letter)ကို အိႏၵိယသံရံုးမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားသူကို အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ေပးပို႔ပါသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ လက္ခံခြင့္ျပဳျခင္းခံရေသာ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားသည္ မိမိတက္ေရာက္ရမည့္သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုပါက အိႏၵိယသံရံုး လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာနစိန္(HRD wing)သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္း-၉၅-၁-၂၅၀၁၆၂

အီေမးလ္လိပ္စာ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

brics-logo
 
logo1