ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာသိလိုသည္မ်ား

ေမး၊၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကို အလည္အပတ္ဗီဇာအျပင္ အျခားဗီဇာထုတ္ေပးပါသလား။

ေျဖ၊၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၂)ႏွစ္ဆက္တိုက္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို ဗီဇာအမ်ဳိးအစားအားလံုး ထုတ္ေပးပါသည္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ အလည္အပတ္ဗီဇာဘဲရရိွမွာျဖစ္ျပီး အျခားဗီဇာမ်ဳိးလိုခ်င္လွ်င္ မိမိႏိုင္ငံသားခံယူထားေသာ ႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ အိႏၵိယသံရံုးကို ခ်ဥ္းကပ္ျပီးေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါသည္။

ေမး၊၂။ ဗုဒၶဘာသာဘုရားဖူးမ်ားအတြက္ အထူးအမ်ဳိးအစားဗီဇာ ရိွပါသလား။ 

 ေျဖ၊၃။ မရိွပါ။ ဗုဒၶဘာသာဘုရားဖူးအတြက္ အလည္အပတ္ဗီဇာပဲထုတ္ေပးပါသည္။

ေမး၊၃။ သုေတသနဗီဇာအတြက္ သက္ေသျပရန္သုေတသနစာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပလွ်င္လက္ခံပါသလား။

ေျဖ၊၄။ သုေတသနဗီဇာအတြက္သက္ေသျပရန္ သုေတသနစာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပလွ်င္မလံုေလာက္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္(သို႕မဟုတ္) သုေတသနေကာင္စီမွ ေလွ်ာက္ထားသူရဲ့ သုေတသနစီမံကိန္းအတြက္လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သီးသန့္တင္ျပရန္လိုပါသည္။

ေမး၊၄။ အိႏၵိယမွာ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္တက္ခ်င္လွ်င္ ေက်ာင္းသားဗီဇာထုတ္ေပးသလား။

ေျဖ၊၅။ တကၠသိုလ္ေကာ္မရွႈင္(သို႔မဟုတ္) အဆင့္ျမင့္ဗဟိုဘုတ္အဖဲြ႔က အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ တကၠသိုလ္တက္ခ်င္လွ်င္ အစိုးရတကၠသိုလ္ျဖစ္ျဖစ္ ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းသားဗီဇာထုတ္ေပးပါသည္။

ေမး၊ ၅။ စီးပြားေရးဗီဇာကာလဘယ္ေလာက္လဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားတစ္ခုထူေထာင္ထားရိွမွုအေထာက္
အထားအတြက္ ဘယ္လိုစာရြက္စာတမ္းေတြလိုလဲ။

ေျဖ၊၆။ စီးပြားေရးဗီဇာအတြက္ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မရိွပါ။ ေလွ်ာက္ထားသူရဲ့ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္ေပၚမွု
တည္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားစီးမံကိန္းဝန္ၾကီးဌာန ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရံုးမွထုတ္ေပးေသာ ပံုစံ(၂၆)
(ဒါရိုက္တာစာရင္း)သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စီးပြားေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပႏိုင္လွ်င္ လံုေလာက္ပါတယ္။

brics-logo
 
logo1