ဆက္သြယ္ရန္

အိႏိၵယသံရံုး

၅၄၅-၅၄၇ ကုန္သယ္လမ္း

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္

ရန္ကုန္

ဖုန္း- ၉၅-၁-၃၈၈၄၁၂၊ ၂၄၃၉၇၂

ဖတ္စ္-၉၅-၁-၂၅၄၀၈၆၊၂၅၀၁၆၄၊ ၃၈၈၄၁၄

စံုးစမ္းေမးျမန္လိုပါက အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား

သံအမတ္ၾကီးရံုးခန္း This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

။စီးပြားေရး This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ဗီဇာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

အိုင္တီအီစီ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ဖု

Admissions to Nalanda University for Academic Session 2017-2018

Nalanda Admission banner
reinvestlogo
steel web baners

 

         

brics-logo
 
logo1