ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ

သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးမ်ား ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး အတြက္လုပ္ငန္း ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရိွသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ႔ေသာ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေလးၾကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ႔ျပီး (၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေနာက္ ဆံုးေတြ႔ဆံုခဲ႔သည္။) ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ရိွကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာရန္ေအာင္ျမင္စြာ လမ္းညႊန္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ စတုတၱအၾကိမ္
ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပဲြ ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ နယူးေဒလီျမိဳ႕
က်င္းပခဲ႔သည္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကို စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင္႔မွ ဦးေဆာင္ခဲ႔သည္။ ၀န္ၾကီးႏွင့္အတူျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအဖဲြ႕မွ အရာရိွၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ တမူး-ကေလးကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္ အပါအ၀င္အဖဲြ႔၀င္ (၅)ဦးပါေသာ စီးပြားေရးကိုယ္စား လွယ္အဖဲြ႔လည္း ပါ၀င္ခဲ႔သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈတို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကျပီး ၂၀၁၅တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးကို ႏွစ္ဆတိုးျပီး US$ ၃ ဘီလ်ံေရာက္ရိွရန္ သေဘာတူခဲ႔ၾက သည္။ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ နယ္စပ္ေစ်းမ်ားတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ အိႏိၵယ-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမပူးေပါင္းဖိုရမ္ ထူေထာင္ ရန္ျဖစ္ သည္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားဆက္သြယ္မတိုးတက္လာမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းေရးလည္းပါ၀င္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မမ်ား ေဆြးေႏြး ရန္ အိႏိၵယႏိုင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက႑၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ေစလႊတ္ရန္ အဆိုျပဳခဲ႔သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပရန္အဆိုျပဳထားသည္။

ဘီမစတက္ႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား

အိႏိၵယႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ဘင္မ္စတတ္ႏွင္ မဲေခါင္ဂဂါအဖဲြ႔(အမ္ဂ်ီဆီ)တြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။ အဖဲြ႔၀င္(၆)ႏိုင္ငံပါ၀င္သည့္အမ္ဂ်ီဆီအဖဲႊ႕သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ခရီးသြား၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ပညာေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တို႔တြင္ အခိုင္အမာတည္ေထာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအေလးထားၾကသည္။

brics-logo
 
logo1