ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေဟာင္ေကာင္၀န္ၾကီးအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္အရ အိႏိၵယအစိုးရက ဖြံ႔ျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္(ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္) အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္အရ

(၁) အခြန္လြတ္ပစၥည္းမ်ား။ ။အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံေသာပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္း ၈၅%ေပၚမွာ အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို (၅)ႏွစ္သတ္မွတ္၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္၂၀%ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ႏွစ္ၾကိမ္ ၂၀၀၈ ၾသဂုတ္လ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(ii)Positive listး ဦးစားေပးစာရင္းအရ သြငး္ကုန္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား (၄၅၈)မ်ဳိး ေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္ေၾကးကို ၁၀% မွ ၁၀၀% အထိ ေလွ်ာ့ထားေပးသည္။

(iii)ကန္႔သတ္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း။ ။ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား (၃၂၆)မ်ဳိးမွာ ကန့္သတ္ ပစၥည္းစာရင္းအျဖစ္သတ္မွတ္၍ အထူးအခြန္လြက္အခြင့္အေရးမွ ကန္႔သတ္ထားသည္။

(၃) အထူးသျဖင့္ အစီအစဥ္က ပံပိုးတာေတြကေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးရိွ ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ပို႔ကုန္၏ ၉၂.၅%ေပၚမွာ အထူးအခြင့္အေရးရရိွမွာျဖစ္ပါသည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံအတြက္ ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးအျမတ္ရရိွေစတဲ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၀ါခ်ည္၊ ကိုးကိုး၊ သံသတၱဳရိုင္း၊ သီဟိုဠ္ေစ့၊ ၾကံ၊ ခ်ည္ထည္မ်ား၊ ငါးအသားအလႊားမ်ားႏွင့္ ဓာတုစိန္မဟုတ္ေသာ သဘာ၀စိန္အစစ္မ်ား စသည့္ ကုန္ေတြအက်ဳံး၀င္ပါသည္။

(၄)ဒီအစီအစဥ္မွာရသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ရရိွခံစားလိုလွ်င္ အိႏိၵယအစိုးရထံသို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္ခံစာ (Letter of Intent)ပို႔ေပးရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီအစီအစဥ္မွာ မူလအရင္းအျမစ္ႏို္င္ငံႏွင့္ အာဖရိကရိွ (၃၃)ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ(၄၉)ႏိုင္ငံအတြက္ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

(၅)ဒီအစီအစဥ္သည္ အေကာက္ခြန္ကင္လြတ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ား အတြက္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည့္ အေကာက္ခြန္ေၾကျငာအမွတ္ (၁၀၀/၂၀၀၈) အရ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျပီး ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားမွာ (၉၉/၂၀၀၈၊ ၇/၂၀၀၉၊ ၂၄/၂၀၀၉၊ ၄၅/၂၀၀၉၊ ၅၉/၂၀၀၉၊ ၈၆/၂၀၀၉၊ ၆၃/၂၀၁၀၊ ၆၄/၂၀၁၀၊ ၆၇/၂၀၁၀ ႏွင့္ ၉၅/၂၀၁၀) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဒီေၾကျငာခ်က္ေတြကို အိႏိၵယအစိုးရ (အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ဗဟိုဘုတ္အဖဲြ႔)၏ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ www.cbec.gov.in ျဖစ္ျပီး

-ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း

-ဖြံ႔ျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္ခံစာမ်ား

-ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံေသာ စာနမူနာပံုစံ စတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

brics-logo
 
logo1