အိႏိၵယ-ျမန္မာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား

အိႏၵိယ-ျမန္မာလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုအစီအစဥ္တြင္ အိႏိၵယနည္းပညာနဲ႔စီးပြားေရးရာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအစီအစဥ္(အိုင္တီအီစီ)၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန္းရဲ့ နည္းပညာပူးေပါင္းမွုအစီအစဥ္(တီစီအက္စ္) ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမွု ဆက္ဆံေရးေကာင္စီ (အိုင္စီစီအာရ္)၏ ပညာသင္ဆုမ်ား ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံသံတမန္မ်ားအတြက္ အထူးသင္တန္းစသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ရာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးခ်နည္းပညာဆုိင္ရာ၊ လယ္ယာ၊ Remote Sensing၊စက္မွုပညာ၊ လူထုေနရာခ်ထားေရးစီမံခန္႔ခဲြမွု၊ ပါလီမန္ဆိုင္ရာေလ့လာေရး၊ လူထုဆက္ဆက္သြယ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြမွု၊ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း/ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အထူျပဳသင္တန္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ ပါတ္၀န္းက်င္နဲ႔ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သံရံုး၏ အိပ္ခ်္အာရ္ဒီဌာနသည္ အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဟိႏၵီဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးလွ်က္ရိွသည္။ အစီအစဥ္အာလံုးနီးပါ အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ေနထို္င္စရိတ္၊ စာအုပ္ေၾကး ႏွင့္ အခမဲ႔ အလည္အပတ္ ပညာသင္ခရီးစဥ္ စသည္တို႔လည္းပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုအစီအစဥ္ စတင္ခဲ့သည္။ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အေသးအစိတအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵယနည္းပညာနဲ႔စီးပြားေရးရာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အစီအစဥ္(အိုင္တီအီစီ)၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန္းရဲ့ နည္းပညာပူးေပါင္းမွုအစီအစဥ္(တီစီအက္စ္)တို႔မွာ အလြန္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ (၂) ရပ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ သင္တန္းသား/သူ တို႔သည္ သင္တန္း အသီးသီး တက္ေရာက္ခဲ႔ဲၾကသည္။ အိႏၵယႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရအင္န္စတီက်ဴ-တ္ေပါင္း ၄၈ ခုမွ ကာလတို၊ ကာလရွည္သင္တန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၄င္းပညာသင္ဆုအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည္။အိုင္တီအီစီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခြင္႔ျပဳသင္တန္းသားဦးေရကေတာ့ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မွာ စုစုေပါင္း ၃၀ ဦး မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွာ စုစုေပါင္း ၄၃၀ ဦးအထိတိုးျမင့္လာခဲ့ပါသည္ အလားတူ ကိုလံဘိုစီမံကိန္းရဲ့ နည္းပညာပူးေပါင္းမွုအစီအစဥ္ (တီစီအက္စ္)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခြင့္ျပဳထားတဲ့သင္တန္းသားဦးေရ ၁၉၉၅-၉၆ မွာ စုစုေပါင္း ၄၅ဦး သာရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ စုစုေပါင္း ၇၀ ဦး အထိတိုးျမင့္ေပးခဲ့သည္။

Admissions to Nalanda University for Academic Session 2017-2018

Nalanda Admission banner
reinvestlogo
steel web baners

 

         

brics-logo
 
logo1