အိုင္စီစီအာရ္ ပညာသင္ဆု

အိႏိၵယႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမွုဆက္ဆံေရးေကာင္စီ (အိုင္စီစီအာရ္)

အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စား အိႏိၵယႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမွုဆက္ဆံေရးေကာင္စီသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာရပ္ အသီးသီးတို႔တြင္ ဒီဂရီဘဲြ႔သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ဘီေအ၊ ဘီ ေကာမ္၊ ဘီဘီအမ္၊ ဘီစီေအ၊ ဘီဘီေအ၊ ဘီတက္)တက္ေရာက္သင္ယူလိုသူမ်ားႏွင့္ ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ (မဟာ၀ိဇၨာဘဲြ႕၊စီးပြားေရး၊သိပၸံ၊စီမံခန္႕ခဲြမွု။ ကြန္ပ်ဳတာအသံုခ်နည္း၊ အမ္အီး၊ အမ္တက္) သုေတသန သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္(အမ္ဖိလ္၊ ပီဟိတ္ဒီ၊ ဒီလစ္) ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ ဂႏၱ၀င္ဂီတ၊ အကႏွင္ လက္မွုပညာစသည္တို႔တြင္ ပညာသင္ဆုမ်ားခ်ီျမင့္ပါသည္။ အိုင္စီစီအာရ္မွခ်ီျမင့္ေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားမွာ:

 

(က)အေထြေထြ ယဥ္ေက်းမွု ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ (ဂ်ီစီအက္စ္အက္စ္)

သိပၸံပညာ၊ လူထူဆိုင္ရာႏွင့္ လူမွုေရးသိပၸံဘာသာ ဒီဂရီဘဲြ႔သင္တန္းႏွင့္ ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာလုပ္ငန္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါသည္။

(ခ) မဲေခါင္ဂဂၤါယဥ္ေက်းမွုပညာသင္ဆုအစီအစဥ္(အမ္ဂ်ီစီအက္စ္အက္စ္)

သိပၸံပညာ၊ လူထူဆိုင္ရာႏွင့္ လူမွုေရးသိပၸံဘာသာ ဒီဂရီဘဲြ႔သင္တန္းႏွင့္ ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာလုပ္ငန္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) အရုရွ(စ္)ရိုးရာတိုင္းရင္းေဆးပညာေလ့လာမွုအတြက္ BIMSTEC ပညာသင္ဆု
အိုင္စီစီအာရ္မွ BIMSTEC အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္   ႏွစ္စဥ္ ဘဲြ႔ၾကိဳႏွင့္ဘဲြ႔လြန္ သင္တန္းမ်ားကို တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ စီဒ၊ ယုနာနီ၊ အာယုေဗဒ ႏွင့္ ဟိုမီယိုေပသီ  တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ပညာသင္ဆု (၁၅)ဆုသတ္မုတ္ထားသည္။

(ဃ) ဗုဒၶဘာသာေလ့လာျခင္းပညာသင္ဆု

အာဆီယံႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားအတြက္အထူးသင္တန္း 

အိႏိၵယႏိုင္ငံျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ ႏိုင္ငံျခားအမွုထမ္းမ်ား အင္န္စတီက်ဴ-တ္တြင္ (၄)ပါတ္ၾကာျမင့္ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံသံတမန္မ်ားအတြက္ အထူးသင္တန္းပို႔ခ်သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံ (၁၀)ႏိုင္ငံအနက္ တစ္ႏိုင္ငံအတြက္ သင္တန္းေနရာ (၅)ေနရာဆီ သတ္မွတ္ထားရိွသည္။ သံရံုးသည္ သင္တန္းေနရာ (၅) ေနရာအတြက္ သင္တန္းသား ႏွစ္စဥ္ပို႔ေပးလွ်က္ရိွသည္။

brics-logo
 
logo1