သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 

အႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တဲြဖက္၍ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခုတည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ

(က) ျမန္မာ-အိႏၵိယ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မွုပညာ ဖြ႔ံျဖိဳးမွုသင္တန္းဌာန (အမ္ အိုင္ အီ ဒီ စီ)

သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မွုပညာဖြံ႔ျဖိဳးမွုတကၠသိုလ္(အီဒီအိုင္အိုင္)၊ အဟမဒါဘာဒ္၏ နည္းပညာအကူအညီႏွင္႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမွုျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ေဆာင္ရြက္သည္။၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ အမ္အိုင္အီဒီဆီမွျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္စုစုေပါင္း တက္ေရာက္ခဲ႔သူ ၅၁၁၅ဦးရိွခဲ႔ျပီ၊ အမ္အိုင္အီဒီဆီတြင္ ဖြင့္လစ္သည္႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားမွာ ၃၂၅၁ ဦးရိွသည္။

(ခ) ျမန္မာ-အိႏၵိယအဂၤလိပ္္စာ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာစင္တာ (အမ္အိုင္ ဆီ အီ အက္လ္ တီ)

သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ၂၀၀၉ခုႏုစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ႔ျပီ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ ဟိုက္ဒရာဘဒ္၏ နည္းပညာအကူအညီႏွင္႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမွုျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းေကာ်င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွုကို ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ ေဆာင္ရြက္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္က်င္မွုႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ စီးပြားေရးသံုးအဂၤလိပ္စာဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည္။ ထို႔အျပင္  ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ Certficate အဆင့္ INSET သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ IELTS ေျဖဆို႔မည့္ သင္တန္းသာ/သူမ်ားအတြက္ စာေမးပဲြအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသား/သူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

(ဂ) အိႏိၵယ-ျမန္မာ အိုင္တီ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မွု အဆင့္ျမင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စင္ တာ (အိုင္အမ္စီအီအိုင္တီအက္စ္)

သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ၂၀၀၈ခုႏုစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဳတာပညာတိုးတက္ေရးစင္တာ (စီ-ေဒကက္) ၊ ပူေနႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမွုျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းေကာ်င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွုကို ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ေဆာင္ရြက္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ Java programming MS.NET programming wireless ႏွင့္ mobile computing သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသား/သူေပါင္း ၁၄၀၀ ဦးတို႔သည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

(ဃ) အိႏိၵယ-ျမန္မာ စက္မွုသင္တန္းေက်ာင္း၊ ပခုကၠဴ

သင္တန္းေက်ာင္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဟိႏၵဴစတန္ မရွီန္တူးလ္ အင္တာေနရွနယ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမွဳႏွင့္   ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မွု၀န္ၾကီးဌာန၏ အေထာက္အကူျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မွုလုပ္ငန္းက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စတင္၍ ပို႔ခ်သည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ တြင္ခံုကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္မွုသင္တန္း၊ ၾကိတ္ခံုကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္မွဳသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစက္ခုတ္စားမွုႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္းမွုသင္တန္း၊ စက္ရံုလွ်ပ္စစ္ပညာသည္သင္တန္း၊ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ျပင္သင္တန္း အမာတင္လုပ္ငန္း သင္တန္း  ၊ေမာ္ေတာ္ယဥ္

စက္ျပင္သင္တန္း၊သံထည္ႏွင့္ သံဂေဟဆက္သင္တန္း၊ ဂေဟဆက္လုပ္သား သင္တန္းစသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသားေပါင္း ၄၀၉ ဦးတို႔သည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

(င) အိႏိၵယ-ျမန္မာ စက္မွုသင္တန္းေက်ာင္း၊ ျမင္းျခံ

ပခုကၠဴသင္တန္ေက်ာင္းႏွင့္ အလာတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းျခံျမိဳ႔တြင္ အိႏိၵယႏို္င္ငံအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမွုႏွင့္ ဟိႏၵဴစတန္ မရွီန္တူးလ္ အိန္တာေနရွနယ္၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာင္ထားသည္။

brics-logo
 
logo1