အိႏိၵယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းရိွျမန္မာဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏွစ္ရွည္ေနထိုင္တဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အိႏၵယႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္လက္၍ေနလိုသူမ်ားအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ အိႏၵိယသံရံုးမွထုတ္ေပးေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားမွာ စက္ျဖင့္ ဖက္၍ရေသာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ေလွ်က္ာထားျခင္းကို အိႏၵိယသံရံုးမွတစ္ဆင့္ Onlineတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္မ်ားကို နယူးေဒလီျမီဳ႕ရိွ ျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ ဗဟိုႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ဌာနခဲြမွ ထုတ္ေပးပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ စေလွ်ာက္သည့္ ေန႔မွစ၍ စုစုေပါင္း (၂) ပါတ္ သို႔မဟုတ္ (၃)ပါတ္အထိ ၾကာျမင့္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို သံရံုးေကာင္စစ္ဌာနစိတ္ေကာင္တာမွ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ေဒါင္းလိုဒ္လုပ္လိုပါက -

အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတြက္ေပးအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

၁၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း။
၂၊ ေပ်ာက္ဆံုး/ပ်က္စီးသြားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားအတြက္ အစားျပန္ထုတ္ေပးျခင္း၊
၃၊ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္ (ပီအိုင္အို)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း
၄၊ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား
(သက္တမ္းကုန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာကုန္ျခင္း)

၁၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ အတူ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၂ x ၂ ပတ္လည္ အျပာေရာင္ ေနာက္ခံ(၃)ပံု။
(တစ္ပံုကို ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမွာကပ္ျပီ၊ က်န္ႏွစ္ပံုကို တဲြေပးရမွာျဖစ္ပါသည္)
၂၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အေဟာင္းျပန္အပ္ရန္။
၃၊ ျမန္မာဗီဇာစာမ်က္ႏွာမိတၱဴ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴအား ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ တစ္ပါတည္းထည့္ေပးရန္၊

အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားသီးသန္႔ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ အမည္မ်ားသည္ မိဘမ်ား၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမေပးပါ။ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား (၅)ႏွစ္သက္တမ္းရိွေသာ သို႔မဟုတ္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ျပည့္သည့္ႏွစ္အထိ သက္တမ္းရိွေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ျပီ၊ (၁၅)ႏွစ္ မွ (၁၈)ႏွစ္ အတြင္းရိွေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ပံုမွန္(၁၀)ႏွစ္ သက္တမ္းရိွေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ
-ပံုမွန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ ကေလး၏ လက္မႏုိပ္၍
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလး၏လက္မွတ္ မွန္ကန္ေၾကာင္းမိဘမ်ားက အသိသက္ေသလက္မွတ္ေရးထုိးေပးရမည္။

ေပ်ာက္ဆံုး/ပ်က္စီးသြားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားအတြက္ အစားျပန္ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

၁၊ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးရေသာ အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အစားျပန္ထုတ္ေပးရန္
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ရန္။
၂၊ ေပ်ာက္ဆံုးပါက ရဲမွတ္တမ္းမိတၱဴတစ္ေဆာင္ယူလာရန္။
၃၊ ေလွ်ာက္ထားသူမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အေထာက္အထားယူလာရန္။ (ဥပမာ-ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ PAN ကဒ္၊ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ကဒ္ျပား)
၄၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗီဇာပါ၀င္ေသာေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးသြားေသာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ။
၅၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ထုတ္ေပးရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးပါ၀င္ရမည္။

brics-logo
 
logo1