အိႏိၵယမ်ိဳးႏြယ္(ပီအိုင္အို) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္

အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္(ပီအိုင္အို)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွထုပ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ေသာ(အက္ဖ္အာရ္စီ)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေနထိုင္ေသာ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္မ်ားကိုသာ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္(ပီအိုင္အို)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္။
ထုတ္ေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အျခားမည့္သည့္သတ္ေသခံလက္မွတ္မွမရိွေသာ အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္မ်ား အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ျဖစ္ပါသည္။


အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္(ပီအိုင္အို)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း(၁)ႏွစ္ရိွျပီး ထပ္မံ၍ သက္တမ္း(၆)လတိုးႏိုင္ပါသည္။အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏို္င္ငံၾကားသား ခရီးသြားရန္အက်ဴံး၀င္ျပီး စာမ်က္ႏွာ (၃၆)မ်က္ႏွာပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၇၅)ေပးေဆာင္ရမည္။

အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္ႏိုင္ငံကူး(ပီအိုင္အို)လက္မွတ္မ်ားအတြက္အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား
၁၊ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ။
၂၊ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု(၃)ပံု။
၃၊ ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္ႏိုၾတီဘာသာျပန္မိတၱဴတစ္ေဆာင္ေပးရမည္။
(ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ မူရင္းကိုျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္)
၄၊ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္မွန္ကန္ေၾကာင္းက်မ္းက်ိမ္စာေပးရမည္း။

brics-logo
 
logo1