အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား(ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္)

၁။ ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ သံရံုးသို႕လာေရာက္ရန္။
၂။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို ေဘာလ္ပင္ျဖင့္သာျဖည့္ရန္။
၃။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးလွ်င္ သို႕မဟုတ္ သက္တမ္း (၆)လ မက်န္လွ်င္ ေနာက္က်ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္ရန္။
၄။ မၾကာခဏ ခရီးသြားသူမ်ားအတြက္ လက္ရိွႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာမလံုေလာက္ပါက ထပ္တိုးစာအုပ္ငယ္မ်ား မထုတ္ေပးပါ။လက္ရိွႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္မရိွေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ (၁၀)ႏွစ္ သက္တမ္းရိွသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္အသစ္ကိုသာ ထုတ္ေပးမွာ
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္လွ်င္ အနည္းဆံုးၾကာျမင့္ခ်ိန္(၂)ပါတ္ သို႕မဟုတ္ (၃) ပါတ္ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ စာမ်က္ႏွာမကုန္ဆံုးခင္ေလွ်ာက္ထားရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

Admissions to Nalanda University for Academic Session 2017-2018

Nalanda Admission banner
reinvestlogo
steel web baners

 

         

brics-logo
 
logo1