ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမ်ား(ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္)

အိႏိၵိယႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာအလိုက္ေပးေဆာင္ရမည့္ေၾကးမ်ား

သာမန္ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္(၁၀)ႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၃၆)မ်က္ႏွာအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀/-

သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္(၁၀)ႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ Jumbo (60) မ်က္ႏွာအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀/-

ပ်က္စီးေပ်က္ဆံုးအတြက္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အစားထုတ္ေပးျခင္းအတြက္

(၃၆)မ်ာက္ႏွာအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅/-

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အစားထုတ္ေပးျခင္းအတြက္

(၆၀)မ်က္ႏွာအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၀/-

(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္အမ်ားဆံုး(၅)ႏွစ္သက္တမ္းရိွ

သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅/-

အျခားေသာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၀န္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ေၾကးမ်ား

ႏုိင္ငံကူးလကမွတ္တြင္ (အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဘက္အမည္

ထည့္ျခင္း၊ အီစီအန္အာရ္ ထုျခင္းစသည္တို႔အတြက္)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀/-

အေရးေပၚလက္မွတ္အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅/-

အေရးေပၚလက္မွတ္အတြက္ သက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္

         

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅/-

အေရးေပၚ အတည္ျပဳလက္မွတ္အတြက္ ထပ္တိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မွုအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅/-

အေရးေပၚလက္မွတ္မိတၱဴအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅/-

၁၀.၁၀.၂၀၁၁ မွ စတင္၍ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီဇာ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ အေျခား၀န္ေဆာင္မွုမ်ား အတြက္  ေလွာက္လႊာပံုစံတစ္ေဆာင္လွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ေဒၚလာေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

brics-logo
 
logo1