ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေဟာင္ေကာင္၀န္ၾကီးအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္အရ အိႏိၵယအစိုးရက ဖြံ႔ျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအတြက္(ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္) အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္အရ

(၁) အခြန္လြတ္ပစၥည္းမ်ား။ ။အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံေသာပစၥည္းမ်ား၏ စုစုေပါင္း ၈၅%ေပၚမွာ အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံျခင္းကို (၅)ႏွစ္သတ္မွတ္၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္၂၀%ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ႏွစ္ၾကိမ္ ၂၀၀၈ ၾသဂုတ္လ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္လတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(ii)Positive listး ဦးစားေပးစာရင္းအရ သြငး္ကုန္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား (၄၅၈)မ်ဳိး ေပၚတြင္ အေကာက္ခြန္ေၾကးကို ၁၀% မွ ၁၀၀% အထိ ေလွ်ာ့ထားေပးသည္။

(iii)ကန္႔သတ္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း။ ။ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား (၃၂၆)မ်ဳိးမွာ ကန့္သတ္ ပစၥည္းစာရင္းအျဖစ္သတ္မွတ္၍ အထူးအခြန္လြက္အခြင့္အေရးမွ ကန္႔သတ္ထားသည္။

(၃) အထူးသျဖင့္ အစီအစဥ္က ပံပိုးတာေတြကေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးရိွ ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ပို႔ကုန္၏ ၉၂.၅%ေပၚမွာ အထူးအခြင့္အေရးရရိွမွာျဖစ္ပါသည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံအတြက္ ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးအျမတ္ရရိွေစတဲ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၀ါခ်ည္၊ ကိုးကိုး၊ သံသတၱဳရိုင္း၊ သီဟိုဠ္ေစ့၊ ၾကံ၊ ခ်ည္ထည္မ်ား၊ ငါးအသားအလႊားမ်ားႏွင့္ ဓာတုစိန္မဟုတ္ေသာ သဘာ၀စိန္အစစ္မ်ား စသည့္ ကုန္ေတြအက်ဳံး၀င္ပါသည္။

(၄)ဒီအစီအစဥ္မွာရသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ရရိွခံစားလိုလွ်င္ အိႏိၵယအစိုးရထံသို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္ခံစာ (Letter of Intent)ပို႔ေပးရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီအစီအစဥ္မွာ မူလအရင္းအျမစ္ႏို္င္ငံႏွင့္ အာဖရိကရိွ (၃၃)ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံ(၄၉)ႏိုင္ငံအတြက္ စီစဥ္ဖြင့္လွစ္္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

(၅)ဒီအစီအစဥ္သည္ အေကာက္ခြန္ကင္လြတ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ား အတြက္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည့္ အေကာက္ခြန္ေၾကျငာအမွတ္ (၁၀၀/၂၀၀၈) အရ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျပီး ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားမွာ (၉၉/၂၀၀၈၊ ၇/၂၀၀၉၊ ၂၄/၂၀၀၉၊ ၄၅/၂၀၀၉၊ ၅၉/၂၀၀၉၊ ၈၆/၂၀၀၉၊ ၆၃/၂၀၁၀၊ ၆၄/၂၀၁၀၊ ၆၇/၂၀၁၀ ႏွင့္ ၉၅/၂၀၁၀) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဒီေၾကျငာခ်က္ေတြကို အိႏိၵယအစိုးရ (အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ဗဟိုဘုတ္အဖဲြ႔)၏ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ www.cbec.gov.in ျဖစ္ျပီး

-ဖြ႔ံျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း

-ဖြံ႔ျဖိဳးမွုအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္ခံစာမ်ား

-ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံေသာ စာနမူနာပံုစံ စတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမွူ

အိႏိၵယ-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမ

အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံမွဳမုာ လိွဳက္လိွဳက္လဲလဲရိွ၏။ ထို႔အျပင္ ပထ၀ီအေနအထားအရ နီးကပ္ထိစပ္မသည္ ကုန္လမ္းႏွင့္ ေရလမ္းမ်ားျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔အၾကား ကာလရွည္တည္ျမဲေသာ ကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမွဳမ်ားကို ပံပိုေပးခဲ႔သည္။ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးအလြန္အလားအလာေကာင္မြန္သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျပီ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မွဳပမာဏႏွစ္စဥ္တို႔လာခဲ႔ရာ ၁၉၈၀ခုႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားခဲ႔သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မွဳပမာဏသည္ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆတိုးလာ ခဲ႔သည္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၉သန္း)။ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မွုပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈၇ ဘီလီယံထိျမင့္တက္ခဲ႔သည္။ ယခုအခါ အိႏိၵယႏိုင္ငံ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ား ထဲတြင္ စတုတၲေျမာက္ အၾကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။(ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တတိယေျမာက္တင္ပို႔မအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းမပမာဏတြင္ ပဥမေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္ ပါသည္္)တတိယႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ စကာပူမွ တဆင္႔ ကုန္သြန္မမ်ားရိွျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပရန္ခက္ေသာ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား လံုေလာက္စြာမရ ရိွႏိုင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ အိႏိၵယ-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မပမာဏအမွန္ကို သိႏိုင္ ရန္ခက္ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မွဳသည္ လယ္ယာက႑တြင္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံျပီးလွ်င္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔ေသာ ဒုတိယအၾကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းမစုစုေပါင္းလုိအပ္ခ်က္၏ သံုးပံုတစ္ပံုကို တင္သြင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိႏိၵယႏုိင္ငံသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မွဳပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၉၀သန္းရိွသည္။ ထို႔အျပင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏သစ္တင္သြင္းမွဳ၏ ငါးပံုတစ္ပံုကိုျမန္မာႏုိင္ငံမွျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ႏွင့္သစ္အသံုးျပဳပစၥည္းတင္ပို႔မႈ၏ ၃၇%ကို အိႏၵိယသို႔တင္ပို႔ခဲ႔သည္။(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ သန္း)အိႏိၵယႏုိင္ငံမွတင္သြင္းသည့္ပစၥည္းမ်ားမွာ ေဆး၀ါးပစၥည္း၊ စတီႏွင့္ သံထည္ပစၥည္း၊ လ်ွပ္စၥည္စက္ပစၥည္း၊ ေရာ္ဘာပစၥည္း၊ ပလတစ္ပစၥည္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မွဳပမာဏသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းတင္ပို႔မွဳ၏ ၂၃% (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆.၀၉သန္း)ရိွခဲ႔သည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး

                                                                  (အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း)

ႏွစ္

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃

(ဒီဇင္ဘာ အထိ)

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

တင္ပို႔မွဳ 

၂၀၇.၉၇

(၆.၁၇%)

၃၂၀.၆၂

(၅၄.၁၇%)

၅၄၅.၃၈

(၇၀.၁%)

၃၄၂.၉၄

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းမွဳ

၁၂၈၉.၈၀

(၃၈.၈၄%)

၁၀၁၇.၆၇

(-၂၁.၁%)

၁၃၂၄.၈၂

(၃၀.၁၈%)

၅၇၀.၁၈

စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မွု

၁၄၉၇.၇၇

(၃၀.၁၇%)

၁၃၃၈.၂၉

(-၁၀.၆၅%)

၁၈၇၀.၂၀

(၃၉.၇၅%)

 

အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမွဳ ႏွင့္ အျခား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလားအလာအလြန္ေကာင္မြန္သည္။ေလးၾကိမ္ေျမွာက္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို နယူးေဒလီဲျမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈတို႔ကို ၂၀၁၅တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးကို ႏွစ္ဆတိုးျပီး US$ ၃ ဘီလ်ံေရာက္ရိွရန္ သေဘာတူခဲ႔ၾက သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးပမာဏကို ေလ႔လားပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔မွဳပမာဏထက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းမွဳပမာဏသည္ တိုးပြားလာသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွတင္သြင္းမွဳသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၅၁.၀၂၅ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း၉၂.၃၀အထိ တို႔ျမင္႔လာခဲ႔သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အာဆီယံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ စတုတၳေျမာက္ အၾကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပုဂလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔အဆက္မျပတ္လာေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ အိႏိၵယႏွင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာစံုစမ္းမွဳမ်ားမွသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားမွဳကိုသိရိွႏိုင္သည္။ေဆး၀ါး၊ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အလားလာေကာင္းမြန္ေသာ က႑မ်ားမွာ ေဆး၀ါးပစၥည္း၊ ေလယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္း၊ ဓါတုပစၥည္း၊ အက္လစ္ဒေရာ္နစ္ ပစၥည္း၊ သံႏွင့္ စတီးပစၥည္း၊ ပဲမ်ဳိးစံု အျပင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမွဳျပဳလုပ္ရန္ က႑မ်ား စိုက္ခင္း၊ အိုင္စီတီႏွင့္ အိုင္တီပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။

 အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး

အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး

(အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း)

ႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

တင္ပို႔မွဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

တင္သြင္းမွဳ

စုစုေပါင္းပမာဏ

ကုန္သြယ္မွဳမွ်ေျခ

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၁၁.၂၈

၄.၁၃

၁၅.၄၁

၇.၁၄

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၁.၀၂

၄.၇၅

၁၅.၇၇

၆.၂၇

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၁၀.၉၁

၃.၉၂

၁၄.၈၃

၆.၉၉

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၅.၄၉

၄.၄၃

၉.၈၂

၁.၀၅

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၇.၇၉

၅.၉၅

၁၃.၇၃

၁.၈၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၈.၃၀

၄.၅၀

၁၂.၈၀

၃.၈၀

၂၀၁၂-၂၀၁၂

၈.၈၇

၆.၅၄

၁၅.၄၁

၂.၃၃

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၅.၀၉

၁၀.၅၇

၃၅.၆၆

၁၄.၅၂

သတင္းအရင္းအျမစ္(နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန။)

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔တင္သြင္းသည္႔ အဓိကက်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ-ခ်ည္မ်ွင္၊ ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား၊ပဲငါးပိပဲ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္းသြင္းသည့္အဓိကက်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွာ-ကြမ္းသီး၊ ဂ်င္းအေျခာက္၊ ပဲစင္ငံု၊ မတ္ပဲ၊ စႏြင္းျမစ္၊ ေရစင္ ႏွင္႔ ေဆးဘက္၀င္ပစၥည္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အဆုိအရ-အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၀ မွ ၂၂ အထိရိွသည္ဟုဆုိသည္။ ေၾသာ္ျငားလည္း

မ်ားျပားလုေသာ စာရင္းမျပဳစုသည့္ ကုန္သြယ္ေရးကို ထည့္တြက္ပါက အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မွု ပမာဏသည္ ပိုးမ်ားေနမည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မွဳ

(အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း)

 

ကုန္ပစၥည္း

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၀၁၁-၂၀၁၂

ပဲမ်ဳိးစံု

၆၁၁.၇၈

၈၅၁.၅၃

၅၇၀.၈၂

၆၂၈.၅၇

သစ္ႏွင့္ သစ္ထြက္ပစၥည္း

၃၁၁.၀၁

၄၀၄.၉၅

၄၁၉.၁၆

၃၈၈.၇၁

သတၱ၀ါမွျပဳလုပ္ေသာပစၥည္း

၂.၉၃

၆.၂၂

၁၂.၃၂

၀.၅၆

အျခားပစၥည္း

၂.၃၄

၇.၁၉

၇.၈၈

၁၄.၆၅

သားေရ

 

၂.၀၅

၄.၅၅

၃.၄၁

ေကာ္ဖီ၊လက္ဘက္ေရႏွင့္ ဟင္းခတ္အေမြးအၾကိဳင္

၀.၉၁

၃.၀၇

၂.၉၄

၁.၂၂

 

စုစုေပါင္း တင္သြင္းမွဳ

၉၂၈.၉၇

၁၂၈၉.၈

၁၀၁၇.၆၇

၁၀၃၇.၁၂

သတင္းအရင္းအျမစ္-ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးညြန္႔ၾကားမွဳဦးစီးဌာန၊စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ နယူးေဒလီ)

အိႏိၵယႏိုင္ငံမွျမန္မာႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔မွဳ

(အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း)

 

ကုန္ပစၥည္း

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၀၁၁-၂၀၁၂

အျခားပစၥည္း

၉၄.၁၇

၇၉.၈၅

၁၁၁.၄

၁၁၀.၁၂

အသား(သတၱ၀ါ)

-

၁.၉၁

၇၁.၅၉

၁၃.၃၁

ေဆး၀ါးပစၥည္း

၄၉.၉၂

၅၅.၉၈

၆၁.၂၉

၇၆.၀၉

သံႏွင့္စတီးပစၥည္း

၆၃.၉၃

၄၃.၆၆

၄၀.၂၁

၂၆.၂၉

သၾကားႏွင့္သၾကားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္း

-

၀.၀၇

၂၁.၂၇

-

စက္ႏွင့္ယႏၱရား

၁၃.၆၂

၁၆.၆၉

၁၆.၆၉

၂၆.၈၁

ဓါတုပစၥည္း

-

၉.၈၁

၁၂.၂၇

၅.၄

ေရနံႏွင့္ သတၳဴတြင္းယႏၱရား

-                    

-

-

၇၅.၈၈

 

စုစုေပါင္းတင္သြင္းမွဳ

၂၂၁.၆၄

၂၀၇.၉၇

၃၃၄.၄၂

၃၃၃.၉

သတင္းအရင္းအျမစ္-ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးညြန္႔ၾကားမွဳဦးစီးဌာန၊စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ နယူးေဒလီ)

ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏီွျမွပ္ႏံုမွဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးမံကိန္းေပါင္း ၅၂၉ခုျဖင့္ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁.၄ ဘီလီယံ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမွဳ ျပဳလုပ္သည့္ ၃၂ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ အေမရိန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၇၃ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံုမွဳျပဳလုပ္သည္ ႔စာရင္းတြင္း ၁၃ ေနရာမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ေနရာသို႔ ေရာက္ရိွသြားသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံုမွဳဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္းလိုက္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံုမွဳဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ အက္ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနတုိ႔မွ ေရဆဲြခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံုမွဳကို ၁၀၀%ခြင္႔ျပဳထားသည္။ ယခင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္သည္႔ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံုရမည္႔ဟုအဆိုျပဳသည့္ ဥပေဒကို ဖယ္ရွားလိုက္သည္။ ဥပေဒအသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံုသူမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး၊ လယ္ယာက႑ ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းက႑တို႔အပါအ၀င္ အျခား အေရးပါေသာက႑ အခ်ဳိ႕တြင္ ၅၀% အထိ ရွယ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင္႔တို႔ျမင့္ေပးခဲ႔သည္။ ျမန္မာရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံုမွုဥပေဒအသစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံုသူမ်ားကို ႏွစ္(၅၀)ဂရန္အျဖစ္ ေျမငွာရန္ ကနဦးငွားရန္ခြင့္ျပဳျပီ ဆက္လက္ သက္တမ္တိုးခြင့္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို စတင္တည္ေထာင္ျပီး (၅)ႏွစ္အထိ အေကာက္ခြန္အခြင္ေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအတြက္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ရင္ႏီွးျမွပ္ႏံွမွဳကိုလည္း လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ လဲြအပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္းလုပ္ခြင့္ျပဳထားသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ရင္ႏီွးမွုျမင့္တင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္(ဘီအိုင္ပီေအ)ႏွင့္ အခြန္(၂)ခါေဆာင္ျခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ (ဒီတီေအေအ)ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔သည္။ ၄င္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမွဳမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမာေစသည္။ ထိုအျပင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရရိွေသာ အျမတ္ေငြအေပၚအခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ စတင္ျပဳလုပ္သည္႔ႏိုင္ငံတြင္သာ ေကာက္ခံျခင္းျဖင္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္မ်ားစြား လြယ္ကူေစသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ပဲမ်ဳိးစံု ကုန္သြယ္မွဳအတြက္အစိုးရအခ်င္းခ်င္း G-2-G သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ၾကိဳးစားခဲ႔ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္ခဲ႔ပါ။ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မွဳ အဆင္ေျပေခ်ာေမာေစရန္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ United Bank of India သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဏ္ၾကီး(၃)ခု (ျမန္မာႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ႔႔စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွပ္ႏံုမွဳႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဘဏ္)ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္က်င္႔သံုးရန္ျပဳ လုပ္ေနသည္႔ လုပ္ငန္စဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမွုအတြက္လြယ္ကူေစရန္ျပဳလုပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကည္႔ရွဳအိႏိၵယစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအသ၀ိုင္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုလွဳပ္ရွားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္ရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပံုမန္လာေရာက္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကသည္။အဓိကက်သည့္ စီးမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည့္အိႏိၵယႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားမွာ- Jubilant Energy India-PSC-1 onshore bloc, Punj Lloyd, Jindal Saw,Welspun India, Vihaan Networks Ltd(VNL) India, Nipha Exports and Troika Exports L&T

ကုန္သြယ္မွဳျမွင့္တင္ေရးလုပ္ရွားမွဳမ်ား

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ရွားမွဳမ်ားတိုးျမွင့္လာခဲ႔သည္။

အေရးပါေသာအခ်ဳိ႕လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားမွာ-

-(၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လ) အိႏိၵယကုန္စည္ျပပဲြ

-(၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လ)ျပိဳင္ပဲြ၀င္ (၆၀)ဦး ပါ၀င္ခဲ႔ေသာ NEFITကားျပိဳင္ပဲြ (ျပိဳင္ပဲြ၀င္ (၃၅)ဦးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္)၊ကာျပိဳင္ပဲြသည္ ေဂၚဟာတီမွ ရန္ကုန္ ႏွင့္ အျပန္ ရန္ကုန္မွ ေဂၚဟယတီခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စီအိုင္အိုင္ (အိႏိၵယကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းခ်ဳပ္)မွ အိႏိၵယကုန္စည္ျပပဲြကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ႔သည္။ အိႏိၵယကုန္စည္ျပပဲြကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ အိႏိၵယကုမဏီ(၆၀)ေက်ာ္ပါ၀င္ျပသခဲ႔သည္။ထို႔အျပင္ ထိပ္တန္းအိႏၵိယကုမဏီ(၄၀)ခုပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ႔သည့္ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုက်င္းပခဲ႔သည္။

-ျမန္မာ-အိႏိၵယ ကုန္သည္အသင္း(အမ္အိုင္ဘီစီ)ကလည္း၂၀၁၂ခုႏွစ္မတ္လႏွင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ပညာေရးျပပဲြမ်ားက်င္းပ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္စာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ အသိေပးေဟာေျပာပဲြက်င္းပခဲ႔သည္။

-၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေၾသာဂုတ္လ ၂၆-၃၁ေန႔ တြင္ အိႏိၵယ ကုန္သည္အသင္း(အိုင္စီစီ)သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမွာက္ျပည္နယ္မွ ကုန္သည္မ်ားလာေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ဓါတ္အား၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔၊ အထည္အလိပ္၊ စတီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေရၚဘာ၊လက္ဘက္ေျခာက္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊သစ္၊အိုင္တီ၊ ဆက္သြယ္ေရး စသည့္ က႑မ်ားမွျဖစ္ၾကသည္။

-၂၀၁၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃-၇ရက္ေန႔တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံထြက္ကုန္ လုပ္ငန္ရွင္အသင္း(အက္ဖ္အိုင္အီအို)မွ “အိႏိၵယရွဳိး” က်င္းပခဲ႔သည္။ အဖဲြ႔၀င္ (၃၀)ဦးပါ၀င္သည့္ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ေနစြမ္းအင္၊ဆက္သြယ္ေရး၊ အထည္အလိပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ယက္ကမ္းထည္ႏွင့္ လက္မူပညာပစၥည္းမ်ား၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ကုန္မာပစၥည္း၊ လက္ျဖင့္အသံုးျပဳေသာကိရိယာမ်ား၊ဟင္းခတ္အေမြးအၾကိဳင္၊ အထည္၊ လက္၀က္ရတနာႏွင့္ အေမြးတိုင္သံုးပစၥည္းမ်ား စသည္႔က႑မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္ခဲ႔သည္။

-၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေၾသာဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ အက္စ္စိ္မ္ဘဏ္ႏွင့္ အာရ္ဘီအိုင္ဘဏ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ ဘဏ္က႑တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ

သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးမ်ား ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး အတြက္လုပ္ငန္း ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရိွသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ႔ေသာ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေလးၾကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ႔ျပီး (၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေနာက္ ဆံုးေတြ႔ဆံုခဲ႔သည္။) ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ရိွကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာရန္ေအာင္ျမင္စြာ လမ္းညႊန္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ စတုတၱအၾကိမ္
ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပဲြ ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ နယူးေဒလီျမိဳ႕
က်င္းပခဲ႔သည္။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကို စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင္႔မွ ဦးေဆာင္ခဲ႔သည္။ ၀န္ၾကီးႏွင့္အတူျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအဖဲြ႕မွ အရာရိွၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ တမူး-ကေလးကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္ အပါအ၀င္အဖဲြ႔၀င္ (၅)ဦးပါေသာ စီးပြားေရးကိုယ္စား လွယ္အဖဲြ႔လည္း ပါ၀င္ခဲ႔သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈတို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကျပီး ၂၀၁၅တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးကို ႏွစ္ဆတိုးျပီး US$ ၃ ဘီလ်ံေရာက္ရိွရန္ သေဘာတူခဲ႔ၾက သည္။ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ နယ္စပ္ေစ်းမ်ားတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ အိႏိၵယ-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမပူးေပါင္းဖိုရမ္ ထူေထာင္ ရန္ျဖစ္ သည္။ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားဆက္သြယ္မတိုးတက္လာမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းေရးလည္းပါ၀င္သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မမ်ား ေဆြးေႏြး ရန္ အိႏိၵယႏိုင္ငံဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက႑၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ေစလႊတ္ရန္ အဆိုျပဳခဲ႔သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပရန္အဆိုျပဳထားသည္။

ဘီမစတက္ႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား

အိႏိၵယႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ဘင္မ္စတတ္ႏွင္ မဲေခါင္ဂဂါအဖဲြ႔(အမ္ဂ်ီဆီ)တြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။ အဖဲြ႔၀င္(၆)ႏိုင္ငံပါ၀င္သည့္အမ္ဂ်ီဆီအဖဲႊ႕သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ခရီးသြား၊ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ပညာေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တို႔တြင္ အခိုင္အမာတည္ေထာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအေလးထားၾကသည္။

brics-logo
 
logo1