သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား 

အႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တဲြဖက္၍ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခုတည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ

(က) ျမန္မာ-အိႏၵိယ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မွုပညာ ဖြ႔ံျဖိဳးမွုသင္တန္းဌာန (အမ္ အိုင္ အီ ဒီ စီ)

သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မွုပညာဖြံ႔ျဖိဳးမွုတကၠသိုလ္(အီဒီအိုင္အိုင္)၊ အဟမဒါဘာဒ္၏ နည္းပညာအကူအညီႏွင္႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမွုျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ေဆာင္ရြက္သည္။၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ အမ္အိုင္အီဒီဆီမွျပဳလုပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္စုစုေပါင္း တက္ေရာက္ခဲ႔သူ ၅၁၁၅ဦးရိွခဲ႔ျပီ၊ အမ္အိုင္အီဒီဆီတြင္ ဖြင့္လစ္သည္႔ သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားမွာ ၃၂၅၁ ဦးရိွသည္။

(ခ) ျမန္မာ-အိႏၵိယအဂၤလိပ္္စာ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာစင္တာ (အမ္အိုင္ ဆီ အီ အက္လ္ တီ)

သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ၂၀၀၉ခုႏုစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ႔ျပီ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ ဟိုက္ဒရာဘဒ္၏ နည္းပညာအကူအညီႏွင္႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမွုျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းေကာ်င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွုကို ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ ေဆာင္ရြက္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္က်င္မွုႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ စီးပြားေရးသံုးအဂၤလိပ္စာဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည္။ ထို႔အျပင္  ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ Certficate အဆင့္ INSET သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ IELTS ေျဖဆို႔မည့္ သင္တန္းသာ/သူမ်ားအတြက္ စာေမးပဲြအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသား/သူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

(ဂ) အိႏိၵယ-ျမန္မာ အိုင္တီ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မွု အဆင့္ျမင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ စင္ တာ (အိုင္အမ္စီအီအိုင္တီအက္စ္)

သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ၂၀၀၈ခုႏုစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဳတာပညာတိုးတက္ေရးစင္တာ (စီ-ေဒကက္) ၊ ပူေနႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမွုျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းေကာ်င္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွုကို ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွ ေဆာင္ရြက္သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ Java programming MS.NET programming wireless ႏွင့္ mobile computing သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသား/သူေပါင္း ၁၄၀၀ ဦးတို႔သည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

(ဃ) အိႏိၵယ-ျမန္မာ စက္မွုသင္တန္းေက်ာင္း၊ ပခုကၠဴ

သင္တန္းေက်ာင္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဟိႏၵဴစတန္ မရွီန္တူးလ္ အင္တာေနရွနယ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးမွဳႏွင့္   ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မွု၀န္ၾကီးဌာန၏ အေထာက္အကူျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မွုလုပ္ငန္းက႑တြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွ စတင္၍ ပို႔ခ်သည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ တြင္ခံုကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္မွုသင္တန္း၊ ၾကိတ္ခံုကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္မွဳသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစက္ခုတ္စားမွုႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္းမွုသင္တန္း၊ စက္ရံုလွ်ပ္စစ္ပညာသည္သင္တန္း၊ အီလက္ထရြန္းနစ္စက္ျပင္သင္တန္း အမာတင္လုပ္ငန္း သင္တန္း  ၊ေမာ္ေတာ္ယဥ္

စက္ျပင္သင္တန္း၊သံထည္ႏွင့္ သံဂေဟဆက္သင္တန္း၊ ဂေဟဆက္လုပ္သား သင္တန္းစသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသားေပါင္း ၄၀၉ ဦးတို႔သည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

(င) အိႏိၵယ-ျမန္မာ စက္မွုသင္တန္းေက်ာင္း၊ ျမင္းျခံ

ပခုကၠဴသင္တန္ေက်ာင္းႏွင့္ အလာတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းျခံျမိဳ႔တြင္ အိႏိၵယႏို္င္ငံအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးကူညီမွုႏွင့္ ဟိႏၵဴစတန္ မရွီန္တူးလ္ အိန္တာေနရွနယ္၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာင္ထားသည္။

အိုင္စီစီအာရ္ ပညာသင္ဆု

အိႏိၵယႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမွုဆက္ဆံေရးေကာင္စီ (အိုင္စီစီအာရ္)

အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စား အိႏိၵယႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမွုဆက္ဆံေရးေကာင္စီသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာရပ္ အသီးသီးတို႔တြင္ ဒီဂရီဘဲြ႔သင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ဘီေအ၊ ဘီ ေကာမ္၊ ဘီဘီအမ္၊ ဘီစီေအ၊ ဘီဘီေအ၊ ဘီတက္)တက္ေရာက္သင္ယူလိုသူမ်ားႏွင့္ ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ (မဟာ၀ိဇၨာဘဲြ႕၊စီးပြားေရး၊သိပၸံ၊စီမံခန္႕ခဲြမွု။ ကြန္ပ်ဳတာအသံုခ်နည္း၊ အမ္အီး၊ အမ္တက္) သုေတသန သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္(အမ္ဖိလ္၊ ပီဟိတ္ဒီ၊ ဒီလစ္) ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ ဂႏၱ၀င္ဂီတ၊ အကႏွင္ လက္မွုပညာစသည္တို႔တြင္ ပညာသင္ဆုမ်ားခ်ီျမင့္ပါသည္။ အိုင္စီစီအာရ္မွခ်ီျမင့္ေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားမွာ:

 

(က)အေထြေထြ ယဥ္ေက်းမွု ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ (ဂ်ီစီအက္စ္အက္စ္)

သိပၸံပညာ၊ လူထူဆိုင္ရာႏွင့္ လူမွုေရးသိပၸံဘာသာ ဒီဂရီဘဲြ႔သင္တန္းႏွင့္ ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာလုပ္ငန္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါသည္။

(ခ) မဲေခါင္ဂဂၤါယဥ္ေက်းမွုပညာသင္ဆုအစီအစဥ္(အမ္ဂ်ီစီအက္စ္အက္စ္)

သိပၸံပညာ၊ လူထူဆိုင္ရာႏွင့္ လူမွုေရးသိပၸံဘာသာ ဒီဂရီဘဲြ႔သင္တန္းႏွင့္ ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနဆိုင္ရာလုပ္ငန္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) အရုရွ(စ္)ရိုးရာတိုင္းရင္းေဆးပညာေလ့လာမွုအတြက္ BIMSTEC ပညာသင္ဆု
အိုင္စီစီအာရ္မွ BIMSTEC အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္   ႏွစ္စဥ္ ဘဲြ႔ၾကိဳႏွင့္ဘဲြ႔လြန္ သင္တန္းမ်ားကို တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ စီဒ၊ ယုနာနီ၊ အာယုေဗဒ ႏွင့္ ဟိုမီယိုေပသီ  တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ပညာသင္ဆု (၁၅)ဆုသတ္မုတ္ထားသည္။

(ဃ) ဗုဒၶဘာသာေလ့လာျခင္းပညာသင္ဆု

အာဆီယံႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားအတြက္အထူးသင္တန္း 

အိႏိၵယႏိုင္ငံျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ ႏိုင္ငံျခားအမွုထမ္းမ်ား အင္န္စတီက်ဴ-တ္တြင္ (၄)ပါတ္ၾကာျမင့္ေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံသံတမန္မ်ားအတြက္ အထူးသင္တန္းပို႔ခ်သည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံ (၁၀)ႏိုင္ငံအနက္ တစ္ႏိုင္ငံအတြက္ သင္တန္းေနရာ (၅)ေနရာဆီ သတ္မွတ္ထားရိွသည္။ သံရံုးသည္ သင္တန္းေနရာ (၅) ေနရာအတြက္ သင္တန္းသား ႏွစ္စဥ္ပို႔ေပးလွ်က္ရိွသည္။

Training Slots Utilization

Table showing allotment and utilization of slots of Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) and Technical Cooperation Scheme(TCS) including schloarships offered by ICCR are as follows:

Year

ITEC

TCS COLOMBO PLAN

ICCR (GCSS,MGCSS.Ayush)

Total (Civilian only)

A

U

A

U

A

U

A

U

2000-2001

50

48

42

42

10

06

102

96

2001-2002

50

47

49

49

10

06

109

102

2002-2003

51

48

44

44

10

07

105

99

2003-2004

72

65

52

49

10

07

134

121

2004-2005

130

125

42

42

10

01

182

168

2005-2006

100

89

42

42

10

01

152

132

2006-2007

100

99

42

20

10

-

152

119

2007-2008

100

56

50

50

10

-

160

106

2008-2009

105

80

55

55

10

-

170

135

2009-2010

140

144

68

67

10

2

208

213

2010-2011

140

145

70

45

10

1

220

191

2011-2012

185

180

75

48

20

06

280

234

2012-2013
(till Jan 2013)
425 260 75 114 35 14 535 388

အိႏိၵယ-ျမန္မာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား

အိႏၵိယ-ျမန္မာလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုအစီအစဥ္တြင္ အိႏိၵယနည္းပညာနဲ႔စီးပြားေရးရာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအစီအစဥ္(အိုင္တီအီစီ)၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန္းရဲ့ နည္းပညာပူးေပါင္းမွုအစီအစဥ္(တီစီအက္စ္) ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမွု ဆက္ဆံေရးေကာင္စီ (အိုင္စီစီအာရ္)၏ ပညာသင္ဆုမ်ား ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံသံတမန္မ်ားအတြက္ အထူးသင္တန္းစသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ရာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးခ်နည္းပညာဆုိင္ရာ၊ လယ္ယာ၊ Remote Sensing၊စက္မွုပညာ၊ လူထုေနရာခ်ထားေရးစီမံခန္႔ခဲြမွု၊ ပါလီမန္ဆိုင္ရာေလ့လာေရး၊ လူထုဆက္ဆက္သြယ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြမွု၊ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း/ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အထူျပဳသင္တန္းမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ ပါတ္၀န္းက်င္နဲ႔ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သံရံုး၏ အိပ္ခ်္အာရ္ဒီဌာနသည္ အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဟိႏၵီဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးလွ်က္ရိွသည္။ အစီအစဥ္အာလံုးနီးပါ အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ေနထို္င္စရိတ္၊ စာအုပ္ေၾကး ႏွင့္ အခမဲ႔ အလည္အပတ္ ပညာသင္ခရီးစဥ္ စသည္တို႔လည္းပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုအစီအစဥ္ စတင္ခဲ့သည္။ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အေသးအစိတအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵယနည္းပညာနဲ႔စီးပြားေရးရာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အစီအစဥ္(အိုင္တီအီစီ)၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန္းရဲ့ နည္းပညာပူးေပါင္းမွုအစီအစဥ္(တီစီအက္စ္)တို႔မွာ အလြန္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ (၂) ရပ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ သင္တန္းသား/သူ တို႔သည္ သင္တန္း အသီးသီး တက္ေရာက္ခဲ႔ဲၾကသည္။ အိႏၵယႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရအင္န္စတီက်ဴ-တ္ေပါင္း ၄၈ ခုမွ ကာလတို၊ ကာလရွည္သင္တန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ၄င္းပညာသင္ဆုအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည္။အိုင္တီအီစီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခြင္႔ျပဳသင္တန္းသားဦးေရကေတာ့ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မွာ စုစုေပါင္း ၃၀ ဦး မွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွာ စုစုေပါင္း ၄၃၀ ဦးအထိတိုးျမင့္လာခဲ့ပါသည္ အလားတူ ကိုလံဘိုစီမံကိန္းရဲ့ နည္းပညာပူးေပါင္းမွုအစီအစဥ္ (တီစီအက္စ္)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခြင့္ျပဳထားတဲ့သင္တန္းသားဦးေရ ၁၉၉၅-၉၆ မွာ စုစုေပါင္း ၄၅ဦး သာရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ စုစုေပါင္း ၇၀ ဦး အထိတိုးျမင့္ေပးခဲ့သည္။

brics-logo
 
logo1