NEW FEES STRUCTURE FOR E-TOURIST VISA SCHEME (e-TV)

E-Tourist Visa fees for the Myanmar nationals  is USD 48, as per the new fees structure implemented with effect from November 3, 2015.

အေထြေထြလုိအပ္ခ်က္မ်ား(ဗီဇာ)၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမဟုတ္ပါက ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး (၇၂)နာရီ သို႕မဟုတ္(၃)ရက္အတြင္း(ရံုးပိတ္ရက္ ႏွင့္ အျခားအဆင္မေျပမွဳ မ်ား မပါ၀င္လွ်င္) ေလွ်ာက္ထားသူရဲ့ႏိုင္ငံရိွ အိႏိၵယသံရံုးမွ ကန့္ကြက္ရန္မရိွေၾကာင္းခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွပါက ဗီဇာထုတ္ေပးပါသည္။ဗီဇာ ေဖာ္မ္တြင္ ေလ်ွာက္ထားသူသည္ မိမိ၀င္ေရာက္ရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ျမိဳ႕ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွထြက္ခြာမည့္ျမိဳ႕၏ အမည္မ်ားကိုမုန္ကန္စြာေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။


၂။ ျမန္မာသံတမန္မ်ားႏွင့္ အစိုးရကိစၥ ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕
ေရာက္ရိွသည့္ေန႕မွစ၍ ရက္ေပါင္း (၉၀) မေက်ာ္လြန္ပါက ဗီဇာလိုအပ္ ခ်က္ကင္းလြက္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

၃။ ေက်ာင္းသား၊ သုေတသန၊ ေဆးကုသခြင့္၊ အလုပ္အကိုင္ ဗီဇာအမ်ဳိးအစားကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ရိွျပီး (၁၄)ရက္အတြင္း နီးစပ္ရာေဒသဆုိင္ရာႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မွတ္ပံုတင္ရံုး(အက္ဖ္ အာရ္ အာရ္ အို)မွာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံရိွ အက္ဖ္ အာရ္ အာရ္အို ရံုးမ်ား စာရင္းကို ေဒါင္လုဒ္လုပ္ရန္- အက္ဖ္ အာရ္ အာရ္အို ရံုးမ်ား

၄။ ဗီဇာခြင့္ျပဳခ်က္ရက္ေပါင္း(၁၈၀)ရရိွထားသူမ်ားသည္ နီစပ္ရာ အက္ဖ္ အာရ္ အာရ္ အို ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀) ဒါဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ ေန့ထုတ္ျပန္ခ်က္ (RBI Notification No ၁၆) အရ အိႏၵိယႏိုင္ငံေန ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ရူပီးနဲ့ ေပးေဆာင္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

၅။ အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရဆက္သြယ္ေရးဌာန၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ သူရယျဂိဳလ္တုဖုန္းသံုးစဲြျခင္းကို တားျမစ္ထားျပီး၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ သံုးစဲြျခင္းအား အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေၾကးနန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၈၅ အပိုဒ္ ၄ ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ခ်ဳိးေဖာက္သူကို အျပစ္ဒါဏ္ေပးျခင္းခံရမည္။ ပစၥည္းကိုလည္း အိႏၵိယအစိုးရ ဆက္သြယ္ေရးဌာန(ဒီ အို တီ)မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးသည့္အထိ သိမ္းဆည္းထာမွာျဖစ္ပါသည္။

၆။ ဗီဇာႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္စံုစမ္းေမးျမန္းမွုမ်ားကို လက္ေထာက္ေကာင္စစ္အရာရိွထံမွ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္း-(၉၅၁)၃၉၁၂၁၉
ဖတ္စ္-(၉၅၁)၂၅၀၁၆၄
အီးေမးလ္
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ

e-Tourist Visa (eTV)

 e-Tourist Visa Facility is available for nationals of following countries/territories
Albania, Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Cambodia, Canada, Cape Verde, Cayman Island, Chile, China, China- SAR Hongkong, China- SAR Macau, Colombia, Comoros, Cook Islands, Costa Rica, Cote d'lvoire, Croatia, Cuba, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, East Timor, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kiribati, Laos, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niue Island, Norway, Oman, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Macedonia, Romania, Russia, Saint Christopher and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Island, Tuvalu, UAE, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, USA, Vanuatu, Vatican City-Holy See, Venezuela, Vietnam, Zambia and Zimbabwe.

Eligibility

1 International Travellers whose sole objective of visiting India is recreation , sight seeing , casual visit to meet friends or relatives, short duration medical treatment or casual business visit.

2 Passport should have at least six months validity.

3 International Travellers should have return ticket or onward journey ticket,with sufficient money to spend during his/her stay in India.

4 International Travellers having Pakistani Passport or Pakistani origin may please apply for regular Visa at Indian Mission.

5 Not available to Diplomatic/Official Passport Holders.

6.Not available to individuals endorsed on Parent's/Spouse's Passport i.e. each individual should have a separate passport.

7 Not available to International Travel Document Holders.

For more information click on the following link: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

 

ဗီဇာ​၀​န​္ေ​ဆာင္မွဳမ်ား

မှနမွာနိုငငွံကူး​လ​ကျ​မှ​တျ​ကျို​ငျေ​ဆာ​ငျ​ထား​သူ​အားလုံး​နဲ​႔ အိ​န​ၵိ​ယ​နို​္​ငျ​ငံ​သို​႔​သှား​လို​သ​ည​့္ နို​ငျ​ငံ​ျ​ခား​သား​များ​အတှ​က​္ ဗီဇာ​ထု​တ​္ေ​ပး​ပါ​သ​ည​္။

မှတခွ​ကျြ-ဗီဇာ​ေ​ၾ​ကး​များ​သ​ည​္  နိုင်ငံသား​အေ​ပ​ၚ​မူ​တည်​သျ​ဖ​င့္ နိုင်ငံသားအလိုက္ အထ​က​္ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ပါ​ဗီဇာ​ေ​ၾ​ကး​နှ​င​့္ ကွာ​ျ​ခား​နိုင်​သ​ည​္။

ေဒါင္လို(ဒ္)-ဗီဇာေက်းေကာက္ခံမွု ဇယား

ဗီဇာလျှောက်ထားရန်အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ

 

၁၊  https://indianvisaonline.gov.in/visa မှ online ဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ပြီးနောက် print ထုတ်ပြီး သံရုံးတွင်ပုံစံနှင့် အတူ ဗီဇာတင်ရန်

 

Online လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ရာတွင်မှတ်သားရမည့် အချက်များ

 

၁၊ လျှောက်ထားသူ၏ ဓာတ်ပုံကို upload လုပ်ရမည်

 

၂၊ မှနမြာနိုငငြံသားများ   SURNAME ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ

 

Submit မလုပ်မှီ နိုင်ငံကူးလက်မုတ်နံပါတ်၊ ဗီဇာအမျိုးအစား၊ ဗီဇာလိုအပ်သည့်ကာလသက်တန်းနှင့် ပြည်ဝင်ခွင့်အကြိမ်အရေအတွက် တို့ကို မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ရမည်

 

ဘုရားဖူးအဖှဲ့များသည့်ဒသခေံကိုယစြားလှယတြဈဦးနှင့်အတူ Biometric ID ပြုလုပ်ရန်သံရုံးသို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ရမည်

 

၃၊ နိုင်ငံကူးဓါတ်ပုံအရွယ်အား(၂)ပုံ(မကြာခင်ကရိုက်ထားသော) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴ တစ္စံု

 

၄၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းအနည်းဆုံး(၆)လကျန်ရှိရမည်

 

၅၊ နိုငငြံကူးလကမြှတတြှငျ ဗီဇာ sticker ကပ်ရန်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာအလွက်ရှိရမည်

 

၆၊ ဗီဇာဝန်ဆောင်ခများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်သာပေးဆောင်ရမည်


 

 

၇၊ အခြားနိုင်ငံသားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည် ဗီဇာလျှောက်ရန်သံရုံးသို့မလာမီ ဗီဇာဝန်ဆောင်ခနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကို သံရုံးတွင်စုံစမ်းမေးမြန်ရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ (အထူးသဖြင့်အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသားများ)

 

၈၊ ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းသည် အရှိန်မြန်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မူပေါ်မူတီသဖြင့် မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ ဗီဇာအမြန်ထုတ်မပေးနိုင်ပါ- အထူးသဖြင့် ဗီဇာလျှောက်ထားသူ၏ထွက်ခွာလေယာဉ်လက်မှတ်

  

၉ ၊ မွတ္ခ်က္-Online ေပၚဗာေလ်ွာက္သည့္ အခါတြင္ အမည္ ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္ကို အမွားျဖည့္စြတ္ပါက သံရံုး ဗီဇာဌာနစိတ္မွ ျပင္ဆင္မေပးႏွိင္ျခင္းေၾကာင့္ အကယ္၍ ေလ်ွာက္ထားသူမု အမွားျဖည္႔စႊက္ပါက  ထပ္မံ၍ ဗီဇာေလ်ွာက္လႊာပံုစံအသစ္ကို Online ေပၚတြင္ျဖည့္၍ ဗီဇာဌာနစိတ္သို႔လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

အကယ္ဗီဇာေလ်ွာက္လႊာပံုစံတြင္ ျဖည့္စႊတ္ထားသည့္ အမည္ႏွင့္ ပတ္စပို႔နံပါတ္ အမွားျဖင့္ ဗီာေၾကးကို ဗီဇာေကာင္တာမွလက္ခံလိုက္စစ္သည့္အခါ အမွားျဖစ္ေနပါက   ျပန္အမ္းျခင္း သို႔မုတ္ ဗီဇာေလ်ွာက္လႊာပံုစံအသစ္အတြက္ လဲြေပးျခင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ စက္ပိုင္ဆိုင္ရာအားနည္ခ်က္ေၾကာင္႔ ျပဳလုပ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

 

အချု​ိ​႕​သော​ဗီဇာ​အမျု​ိး​အစား​အတှ​ကျ​ထ​ပျ​တိုး​လို​အပျ​ခ​ကျြ​များ

အလ​ည​အှ​ပ​တ​ဗှီ​ဇာ

-အသှား/အျ​ပ​န​္ ေ​လ​ယာ​ဉျ​လ​ကျ​မှ​တျ​များ

စီးပွား​ေ​ရး​ဗီဇာ

-အိန္ဒိယ​နို​္င်​ငံ​တွ​င​္း​ရိ​ွ အိ​နိ​ၵ​ယ​ကု​မ​ၺ​ဏီ​မှ​ဖိ​တ​္ေ​ခ​ၚ​စာ​နဲ​႔ လျှောက်ထား​သူ​ရဲ့​နိုင်ငံ​မှ​စီးပွား​ေရးလုပ်ငန္း
ဆို​င​ရှာ​သ​က​္ေ​သ​အေ​ထာ​က​အှ​ထား​စာ​ရှ​က​စှာ​တ​မ​္း​များ

သု​ေ​တသ​န​ဗီဇာ

-အိန္ဒိယ​နိုင်ငံ​သက်​ဆု​ိင်​ရာ​တက္ကသိုလ်​မှ သု​ေ​တသ​န​စီမံ​ကိ​န​္း​အတွက်​အေ​ထာက်​အထား​များ​ညွ​န​္ျ​ပ​စာ
-အိနျဒိယနိုငငွံတှ​ငျ​လို​အပျ​ပါ​က ကု​နျ​ကျ​မ​ည​့္ေ​ငှ​ကို ေ​ပး​ချေ​မ​ည​့္​သူ​၏ေ​ထာ​ကျ​ခံ​စာ​နှ​င​့္ ကု​နျ​ကျ​စာ​ရိ​တျ​ခံ​နို​ငျ​မ​ည​့္​ပမာဏ​ကို​ေ​ဖာ​္ျ​ပေ​သာ​ဘ​ဏျ​စာ​ရ​င​္း

ကျော​င​္း​သား​ဗီဇာ

-အိန္ဒိယ​နိုင်ငံ ပညာ​ေ​ရး​အင်န်​စ​တီ​ကျူတ်​သို​႔​ဝင်​ခွ​င​့္ျ​ပု​ထား​ေ​သာ​အေ​ထာက်​အထား​စာ
-အိနၵိယနိုင်ငံတွင်​လို​အပ်​ပါ​က ကုန်ကျ​မ​ည​့္ေ​ငွ​ကို ေ​ပး​ချေ​မ​ည​့္​သူ​၏ေ​ထာက်​ခံ​စာ​နွ​င့္ ကုန်ကျစာရိတ္
ခံ​နို​ငျ​မ​ည​့္​ပမာဏ​ကို​ေ​ဖာ​္ျ​ပေ​သာ​ဘ​ဏျ​စာ​ရ​င​္း

ေ​ဆး​ကု​သ​ခွ​င​့္​ဗီဇာ

-အိန္ဒိယ​နိုင်ငံ​တွ​င​္ ေ​ဆး​ကု​သ​ခံ​ရန်လို​အပ်​သည်​ဟု​ေ​ထာက်​ခံ​ေ​သာ​မိမိ​နိုင်ငံ​ဆရာ​၀​န​္​၏ေ​ဆး​စာ သို​႔​မ​ဟု​တ​္ အိ​နိ​ၵ​ယ​တွ​င​္ အိ​န​ၵိ​ယ​နိုင်ငံ​ေ​ဆး​ဘက်​ဆုင်​ရာ​အဖဲ​ြ​႔​အစ​ည​္း​၏ အိ​န​ၵိ​ယ​နိုင်ငံ​တွ​င​္းေ​ဆး​ကု​သ​မှု
ခံယူနသညေဟွုဆု​ိ​သ​ည​့္​စာ

အလု​ပျ​အကို​ငျ​ဗီဇာ

-အိန​ဒှိ​ယ​နို​င​ငှံ​အလု​ပ​ရှှ​င​ထှံ​မှ​အလု​ပ​ခှ​န​္​႔​စာ​နှ​င​့္ လျှော​က​ထှား​သူ​တှ​င​္ အိ​န​ၵိ​ယ​နို​င​ငှံ​တှ​င​မှ​ရ​ရိ​ွ​နျို​င​္ေ​သာ အရ​ည​အှ​ချ​င​္း​များ​ရိ​ွ​၍ ၎င်းငျး​ငျး⁠ငျး​ငျး⁠ငျး​ငျး⁠ငျး​ငျး​အား​အသုံး​ခ​နှို​င​ရှန​အှ​လု​ပ​ခှ​န​္​႔​တဲ့ လျှော​က​ထှား​သူ​ကို က​မ​္း​လှ​မ​္းျ​ခ​င​္း​စာ

ညီလာခံ​ဗီဇာ

-အိ​န​ၵိ​ယ​အစိုးရ၊ ၀​န​္​ၾ​ကီး​ဌာန​များ​မှ ကျ​င​္း​ပေ​သာ​ညီလာခံ​ျ​ဖ​ဈ​ရ​နျ​လို၊ ထို​႔​အျ​ပ​င​္ အိ​န​ၵိ​ယ​နို​ငျ​ငံ​ျ​ခား​ေ​ရး​၀​န​္​ၾ​ကီး​ဌာန၊ ျ​ပ​ညျ​ထဲ​ေ​ရး​၀​န​္း​ၾ​ကီ​ဌာန​နှ​င​့္ သကျ​ဆို​ငျ​ရာ ျ​ပ​ညျ​န​ယျ​အစိုးရ ခှ​င​့္ျ​ပု​ခ​ကျြ​ရ​ရိ​ွ​ထား​ရ​နျ​လို​အပျ​သ​ည​္

၁​၀.၁​၀.၂​၀​၁​၁ မှ စ​တ​င​္​၍ ေ​ကာ​ငျ​စ​ဈ​ဆို​ငျ​ရာ ၀​န​္ေ​ဆာ​ငျ​မှု​များ​ျ​ဖ​ဈ​သ​ည​့္ ဗီဇာ၊ နို​ငျ​ငံ​ကူး​လ​ကျ​မှ​တျ​နှ​င​့္ အေ​ျ​ခား​၀​န​္ေ​ဆာ​ငျ​မှု​များ အတှ​က​္  ေ​လှာ​ကျ​လှှ​ာ​ပုံစံ​တ​စ​္ေ​ဆာ​ငျ​လျှ​င​္ ၀​န​္ေ​ဆာ​ငျ​ခ အေ​မ​ရိ​က​န​္ေ​ဒ​ၚ​လာ ၂ ေ​ဒ​ၚ​လာ​ေ​ကာ​ကျ​ခံ​မ​ည​္ျ​ဖ​ဈ​ပါ​သ​ည​္။


 

ါတ္္္္္ပံု (၁)၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴ တစ္စံု

brics-logo
 
logo1