ေလွ်ာက္လႊာေၾကးမ်ား(ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္)

အိႏိၵိယႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာအလိုက္ေပးေဆာင္ရမည့္ေၾကးမ်ား

သာမန္ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္(၁၀)ႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၃၆)မ်က္ႏွာအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀/-

သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္(၁၀)ႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ Jumbo (60) မ်က္ႏွာအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀/-

ပ်က္စီးေပ်က္ဆံုးအတြက္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အစားထုတ္ေပးျခင္းအတြက္

(၃၆)မ်ာက္ႏွာအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅/-

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အစားထုတ္ေပးျခင္းအတြက္

(၆၀)မ်က္ႏွာအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၀/-

(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအတြက္အမ်ားဆံုး(၅)ႏွစ္သက္တမ္းရိွ

သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅/-

အျခားေသာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၀န္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ေၾကးမ်ား

ႏုိင္ငံကူးလကမွတ္တြင္ (အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဘက္အမည္

ထည့္ျခင္း၊ အီစီအန္အာရ္ ထုျခင္းစသည္တို႔အတြက္)

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀/-

အေရးေပၚလက္မွတ္အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅/-

အေရးေပၚလက္မွတ္အတြက္ သက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္

         

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅/-

အေရးေပၚ အတည္ျပဳလက္မွတ္အတြက္ ထပ္တိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မွုအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅/-

အေရးေပၚလက္မွတ္မိတၱဴအတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅/-

၁၀.၁၀.၂၀၁၁ မွ စတင္၍ ေကာင္စစ္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီဇာ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ အေျခား၀န္ေဆာင္မွုမ်ား အတြက္  ေလွာက္လႊာပံုစံတစ္ေဆာင္လွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ေဒၚလာေကာက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။

အိႏိၵယမ်ိဳးႏြယ္(ပီအိုင္အို) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္

အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္(ပီအိုင္အို)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရမွထုပ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ေသာ(အက္ဖ္အာရ္စီ)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေနထိုင္ေသာ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္မ်ားကိုသာ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္(ပီအိုင္အို)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္။
ထုတ္ေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အျခားမည့္သည့္သတ္ေသခံလက္မွတ္မွမရိွေသာ အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္မ်ား အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ျဖစ္ပါသည္။


အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္(ပီအိုင္အို)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း(၁)ႏွစ္ရိွျပီး ထပ္မံ၍ သက္တမ္း(၆)လတိုးႏိုင္ပါသည္။အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏို္င္ငံၾကားသား ခရီးသြားရန္အက်ဴံး၀င္ျပီး စာမ်က္ႏွာ (၃၆)မ်က္ႏွာပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၇၅)ေပးေဆာင္ရမည္။

အိႏၵိယမ်ဳိးႏြယ္ႏိုင္ငံကူး(ပီအိုင္အို)လက္မွတ္မ်ားအတြက္အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား
၁၊ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ။
၂၊ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု(၃)ပံု။
၃၊ ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္ႏိုၾတီဘာသာျပန္မိတၱဴတစ္ေဆာင္ေပးရမည္။
(ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ မူရင္းကိုျပန္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္)
၄၊ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္မွန္ကန္ေၾကာင္းက်မ္းက်ိမ္စာေပးရမည္း။

အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား(ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္)

၁။ ေလွ်ာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ သံရံုးသို႕လာေရာက္ရန္။
၂။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို ေဘာလ္ပင္ျဖင့္သာျဖည့္ရန္။
၃။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးလွ်င္ သို႕မဟုတ္ သက္တမ္း (၆)လ မက်န္လွ်င္ ေနာက္က်ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္ရန္။
၄။ မၾကာခဏ ခရီးသြားသူမ်ားအတြက္ လက္ရိွႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာမလံုေလာက္ပါက ထပ္တိုးစာအုပ္ငယ္မ်ား မထုတ္ေပးပါ။လက္ရိွႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္မရိွေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ (၁၀)ႏွစ္ သက္တမ္းရိွသည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္အသစ္ကိုသာ ထုတ္ေပးမွာ
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္လွ်င္ အနည္းဆံုးၾကာျမင့္ခ်ိန္(၂)ပါတ္ သို႕မဟုတ္ (၃) ပါတ္ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ စာမ်က္ႏွာမကုန္ဆံုးခင္ေလွ်ာက္ထားရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းရိွျမန္မာဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏွစ္ရွည္ေနထိုင္တဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အိႏၵယႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆက္လက္၍ေနလိုသူမ်ားအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ အိႏၵိယသံရံုးမွထုတ္ေပးေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားမွာ စက္ျဖင့္ ဖက္၍ရေသာ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ေလွ်က္ာထားျခင္းကို အိႏၵိယသံရံုးမွတစ္ဆင့္ Onlineတြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္မ်ားကို နယူးေဒလီျမီဳ႕ရိွ ျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ ဗဟိုႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ဌာနခဲြမွ ထုတ္ေပးပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ စေလွ်ာက္သည့္ ေန႔မွစ၍ စုစုေပါင္း (၂) ပါတ္ သို႔မဟုတ္ (၃)ပါတ္အထိ ၾကာျမင့္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို သံရံုးေကာင္စစ္ဌာနစိတ္ေကာင္တာမွ ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ေဒါင္းလိုဒ္လုပ္လိုပါက -

အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတြက္ေပးအပ္ေသာ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

၁၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စာအုပ္အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း။
၂၊ ေပ်ာက္ဆံုး/ပ်က္စီးသြားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားအတြက္ အစားျပန္ထုတ္ေပးျခင္း၊
၃၊ အိႏိၵယမ်ဳိးႏြယ္ (ပီအိုင္အို)ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း
၄၊ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

အိႏၵိယႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္အတြက္ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ား
(သက္တမ္းကုန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာကုန္ျခင္း)

၁၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ အတူ ေရာင္စံုဓါတ္ပံု ၂ x ၂ ပတ္လည္ အျပာေရာင္ ေနာက္ခံ(၃)ပံု။
(တစ္ပံုကို ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမွာကပ္ျပီ၊ က်န္ႏွစ္ပံုကို တဲြေပးရမွာျဖစ္ပါသည္)
၂၊ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အေဟာင္းျပန္အပ္ရန္။
၃၊ ျမန္မာဗီဇာစာမ်က္ႏွာမိတၱဴ၊ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴအား ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ တစ္ပါတည္းထည့္ေပးရန္၊

အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားသီးသန္႔ႏို္င္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ အမည္မ်ားသည္ မိဘမ်ား၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမေပးပါ။ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားအား (၅)ႏွစ္သက္တမ္းရိွေသာ သို႔မဟုတ္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ျပည့္သည့္ႏွစ္အထိ သက္တမ္းရိွေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ျပီ၊ (၁၅)ႏွစ္ မွ (၁၈)ႏွစ္ အတြင္းရိွေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ပံုမွန္(၁၀)ႏွစ္ သက္တမ္းရိွေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ
-ပံုမွန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ ကေလး၏ လက္မႏုိပ္၍
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလး၏လက္မွတ္ မွန္ကန္ေၾကာင္းမိဘမ်ားက အသိသက္ေသလက္မွတ္ေရးထုိးေပးရမည္။

ေပ်ာက္ဆံုး/ပ်က္စီးသြားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားအတြက္ အစားျပန္ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

၁၊ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးရေသာ အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အစားျပန္ထုတ္ေပးရန္
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ရန္။
၂၊ ေပ်ာက္ဆံုးပါက ရဲမွတ္တမ္းမိတၱဴတစ္ေဆာင္ယူလာရန္။
၃၊ ေလွ်ာက္ထားသူမွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ အေထာက္အထားယူလာရန္။ (ဥပမာ-ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ PAN ကဒ္၊ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ကဒ္ျပား)
၄၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗီဇာပါ၀င္ေသာေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးသြားေသာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ။
၅၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ထုတ္ေပးရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးပါ၀င္ရမည္။

brics-logo
 
logo1